Astrologické domy

Stručný popis dvanácti astrologických domů

Domy symbolizují určité oblasti životních zkušeností

Ascendent a 1.dům (v přirozeném zvířetníku se kryje se znamením Berana s vládcem Martem. Dům rohový a ohnivý)

Faseta univerzálního bytí, které se v každém z nás snaží projevit. Brýle, jimiž se díváme na svět. Ohnisko, které vnášíme do života. Nejdůležitější druhy činností, prostřednictvím nichž objevujeme svou jedinečnou identitu. Náš vztah k archetypu iniciace - jak se chováme, když jsme na startu. Zážitek našeho narození a způsob , jakým vstupujeme do nových fází života. Jaký je obecně náš přístup k životu. Atmosféra prostředí v nejranější fázi dětství. Jak působíme na ostatní lidi Výprava, na niž se vydává hrdina. Některé náznaky tělesné vitality a tělesného zjevu

2.dům (Býk, Venuše, dům následný a zemský)

odlišení těla od universální matrice života. Poznání, že matčino tělo není naším tělem. Jak souvisí naše identita s tělem. Utváření vyhraněnějšího vědomí vlastního Já. Kdo jsem, co ke mně patří, kde jsou hranice mého Já. Naše vnitřní bohatství, vrozené vlohy a schopnosti. které můžeme dále rozvíjet. Zdroje nebo vlastnosti, pro které si sami sebe ceníme. V čem se cítíme zajištěni. Věci k nimž máme intimní vztah. Co vlastníme, nebo si myslíme že vlastníme. Peníze a materiální svět - náš vztah a přístup k nim. Čeho si ceníme a čeho si žádáme

3.dům (Blíženci, Merkur, dům padající, vzdušný )

Odlišení mysli od těla (myslící Já). Vývoj řeči a schopnost rozlišit subjekt od objektu, aktivitu od pasivity. Konkrétní myšlení - myšlení levé mozkové hemisféry. Jakým způsobem myslíme. Prozkoumání nejbližšího okolí. Pojmenování a klasifikace věcí. Objevení relativity: v jakém vztahu jsou tyto věci k sobě navzájem. Obecný kontext, skrze nějž pozorujeme bezprostřední okolí.. Sourozenci - náš vztah k nim. Jací jsou naši sourozenci. Co si na ně promítáme.. Ostatní příbuzní- strýc teta, bratranci, sestřenice. Sousedé. Nejranější zážitky za školy. Všechny formy komunikace - psaní, mluvení, výměna informací. Krátké cesty. Proces dospívání ( 7 - 14 let)

Imum Coeli a 4.dům ( Rak, Luna, rohový a vodní dům)

Sebereflexní vědomí a asimilace zkušeností z prvních tří domů. Integrace myšlení, těla a cítění kolem ústředního Já. Pocit, že jsem to Já, kdo zakouší a koná. Individuální charakteristické rysy nabývají pevné podoby. Co nacházíme, jestliže se ponoříme do svého nitra. Co nacházíme, jestliže se ponoříme do svého nitra. Naše vnitřní operační základna. Domov. Čím jsme ve svém soukromí. Kořeny bytí. Duše jako zprostředkovatelka mezi námi a světem. Jaký vliv na nás mělo rodinné prostředí. Atmosféra v rodičovském domě a poměry provázející naše nejranější dětství. Naše vlastnosti související s naším rasovým nebo etnickým původem. Vliv "skrytého rodiče" - nejspíše otce. Vrozený obraz tohoto rodiče. Jak věci ukončujeme. Podmínky poslední fáze našeho života.

5.dům (Lev, Slunce, dům následný a ohnivý)

Potřeba vydělit se jako jedinečná a zvláštní bytost. Potřeba rozšířit svou sféru vlivu. Touha být středem pozornosti, upoutat zájem okolí. Plodnost, schopnost tvořit. Sebevyjádření a potřeba tvořivého výrazu. Umělecká tvorba. Zájmová činnost, která nám působí radost a dokáže nás cele zaujmout. Rekreace, koníčky, využívání volného času, zábavy, sport, hraní hazardních her, spekulace. Milostná dobrodružství- jaké typy nás přitahují a jak se rozvíjí náš milostný vztah. Sex- schopnost upoutat někoho a uspokojit ho. Radost z toho, že jsme milováni. Děti jako prodloužení vlastní existence. Jaké jsou naše děti, co si na ně promítáme. Naše vnitřní dítě. Hra. Osobní půvab

6.dům (Merkur, Panna, Prozerpina, dům padající a zemský)

Proces dalšího tříbení a diferenciace vlastností, jimiž se lišíme od ostatních. Redukce věcí na části (levá mozková hemisféra). Rozlišování a výběr. Vyhodnocení toho, jak používáme své síly, energie a schopnosti. Vztah mezi tím, čím jsme ve svém nitru, a tím, co nás obklopuje - korelace mezi vnitřním světem myšlení a cítění a vnějším světem forem a tělesnosti. Vztah mezi tělem a myslí. Přizpůsobení životním nezbytnostem - život ve stanovených hranicích. Každodenní realita, denní rituály. Náš vztah k zaměstnancům, nájemným silám, služebnictvu. Naše vlastní schopnost sloužit. Jaký máme vztah k práci a jak se chováme ke svým spolupracovníkům. Dovednost, smysl pro detaily, dokonalost a technická zdatnost. Zdraví: jaké máme zdravotní problémy, psychologické příčiny některých nemocí.

Descendent a 7.dům (Váhy, Venuše, Chiron, dům rohový, vzdušný)

Spojení Já s NeJá. Všechny druhy činností, které nám pomáhají uvědomit si význam druhých lidí. Vztahy založené na vzájemné sympatii. Manželský partner nebo někdo, kdo je pro nás velmi důležitý. Co ze sebe samých promítáme na partnera. Co vnášíme do vztahu. Zjevní nepřátelé: na ostatních lidech vidíme to, co nemáme rádi ani u sebe samých. Celková atmosféra v úzkých vztazích. Jaký máme vztah ke společnosti. Proces kolektivizace a socializace. Soudy nižší instance. Schopnost přizpůsobit se druhým a spolupracovat s nimi - versus sebeprosazení

8.dům (Štír, Pluto, následný a vodní dům)

To, co lidé spolu sdílejí. Peníze druhých. Jak jsme na tom finančně v manželství nebo v obchodním partnerství. Pozůstalost, dědictví, daně, bankovní obchody, účetnictví, investice atd. Jak se snáší můj hodnotový systém s hodnotovým systémem partnera. Co se děje, když dva lidé navážou intimní vztah a pokoušejí se splynout. Partnerské vztahy jako katalyzátor změn. Zničení starých hranic Já a stanovení nových. Období pročišťování a obnovy. Skrze nynější vztahy vyplavou na povrch nevyřešené problémy z dřívějších vztahů. Projevy toho, co je v nás temné, pudové a vášnivé. Zlobivé dítě v nás. Hromadění a proměna syrové, primordiální energie. Sex jako prostředek sebepřekročení odděleného Já. Rozvodové řízení. Smrt fyzická a smrt jako proměna vnitřní identity. Jak umíráme a prožíváme přechodná stádia. Objev toho, co je v nás nezničitelné. Sebeobnova. Jak citlivý je náš vztah k ekosystému a jak se podílíme na planetárních zdrojích. Astrální rovina - jak jsme citliví vůči neviditelným nebo nehmotným jevům existence

9.dům (Střelec, Jupiter, padající a ohnivý dům)

Hledání smyslu, účelu a životní orientace. Touha objevit pravdu a pochopit principy a zákonitosti jimiž se řídí existence. Duchovní svět, intuice a myšlení pravé mozkové hemisféry. Schopnost vtisknout událostem smysl a schopnost symbolického myšlení. Způsob, jakým se vyrovnáváme s náboženskými a filosofickými problémy. Obraz Boží. Co nás pohání kupředu Pohled na svět z odstupu. Cestování a daleké cesty. Naše představa o životní pouti. Cesta do vlastního nitra. Vyšší vzdělání. Kodifikované systémy kolektivního myšlení. Šíření idejí - vyučování, publicistika, kázání a reklama. Soudy vyšší instance. Schopnost vycítit, kterým směrem se budou vyvíjet budoucí události. Vztah k nepřímým příbuzným. Jisté indikace o průběhu naší kariéry

Medium Coeli a 10.dům (Kozoroh, Saturn, rohový a zemský dům)

Integrace individuálního Já do společnosti. Dovršení individuální osobnosti zapojením do služeb společnosti a ovlivňováním jejího života. Profese, povolání, kariéra - naše postavení ve společnosti a v životě vůbec. Jaký máme vztah k práci. Čím bychom chtěli prospět světu. Jak se chováme na veřejnosti a jakou imidž si pěstujeme. Touha něčeho dosáhnout, získat uznání a pochvalu. Ambice. Obraz jednoho z rodičů, který se nejvíce podílel na naší výchově (obvykle matka). Způsob, jakým jsme se chovali ke své matce, se odráží ve způsobu, jakým se v pozdějším věku chováme ke společnosti. Co si myslíme, že po nás svět-matka požaduje. Náš vztah k autoritám a mocenským orgánům.

11.dům (Vodnář, Uran, dům následný a vzdušný)

Potřeba stát se větším, než dosud jsme, přesáhnout svůj sebeobraz. Identifikace s něčím větším, než je naše individuální Já. Skupiny přátel, typy přátel - jak vycházíme s přáteli a co si na ně promítáme. Skupiny, systémy, organizace. Do jakých skupin vstupujeme, jakou roli v nich přijímáme, jak se v nich cítíme a co si na ně promítáme. Jak jsme citliví vůči novým vývojovým duchovním trendům. Společenské reformy a společenské záležitosti. Cíle, naděje, touhy. S čím se setkáváme, když sledujeme své cíle. Skupinové vědomí a provázanost veškerého života.. Svět jako globální organismus, globální myšlení a smysl pro pospolitost

12.dům (Ryby, Neptun, dům padající a vodní)

Touha navrátit se do původní jednoty. Touha vzdát se své samostatné individuality a rozplynout se ve všeobsáhlém celku - a zároveň obavy ze ztráty vlastního Já. Mlhavost, neurčitost, empatie, soucit. Únikové tendence . Meditace a modlitba. Alkoholické a drogové opojení a další opojné prostředky. Služba - druhým lidem, určité věci, víře nebo Bohu. Zákulisní činnost, nevědomé vzorce a komplexy. Nechat se unášet nevědomými impulsy. Skrytí nepřátelé, vnitřní nebo vnější podvraceči. Vlivy, jejichž původ nám zůstává skryt. Efekt "pupeční šňůry" a život v mateřském lůně. Energie, která nám prospívá. anebo nás ničí. Karma , tj.to, co si přinášíme z minulých životů. Přístup ke kolektivnímu nevědomí, mýtické obrazy a svět fantazie. Nevědomí, jako zdroj obrazů z minulosti, ale také budoucích možností. Jak prožíváme svůj případný pobyt v nemocnicích, vězeních, muzejích, knihovnách a ostatních institucích. Jisté indikace o průběhu naší kariéry. Co by nás podle našich představ mohlo spasit a co by nám mohlo zajistit nesmrtelnost

Zdroj: Astrologické domy a Ascendent, Howard Sasportas

1. a 7.dům - osa setkání, cesta ode MNE k TOBĚ. Sedmý dům je doplňujícím se protikladem prvního domu. Oba jsou základního charakteru a jejich hroty leží na horizontální ose ASC - DES. Zde se setkává Já s Ty

1.dům : v centru zájmu stojím Já, soběstačnost, chci působit, chci se prosadit pomocí vlastních kvalit, tak vypadám já, jednám tak, jak chci

7.dům: v centru zájmu stojíš Ty, závislost na druhém, chci komunikovat, chci se prosadit pomocí "tvých" kvalit, tak vypadáš Ty, ne-já, jednám tak, jak si myslím že ty chceš

2. a 8.dům osa vlastnictví, Osmý dům leží v horoskopu naproti druhému. Oba domy jsou fixní. Proti domu "nabytí hmoty", leží dům "ztráty hmoty". Substance, kterou jsme nabyli ve 2.domě, můžeme v 8.domě ztratit, když ne jinak tak úmrtím. Jestliže nabudeme něčeho v tomto domě, pak i tento zisk je spojen s něčím (nebo s někým), co přestalo existovat. Pochopením obou stran osy získáme moudrost, že příliš mnoho zajištění nám nikdy nedodá jistotu a že zcela naopak pomáhá k odbourání našeho Já (např. hromaděním vlastnictví na úkor radosti ze života a zdraví)

2.dům: vybudování Já, nabytí substance, hmotná jistota, moje vlastnictví, to, co jsem získal vlastními silami, smyslnost, konkrétní věci, život, smrt

8.dům: rozklad Já, ztráta substance, hmotná nejistota, tvoje vlastnictví, to, co jsem získal bez vlastního přičinění (v klasické astrologie dědictví), sexualita, utajené věci, smrt

3. a 9.dům - Osa učení: cesta od vědění k moudrosti . Osa 3. a 9. domu vyjadřuje cestu našeho vzdělání. Řeč a komunikace nám dovolují poznat vyšší souvislosti. Bez znalosti abecedy nemůžeme číst. Bez pochopení jednoduchých věcí, nemůžeme najít smysl celistvosti.

3.dům: rozum, učit se, výchova, škola, učit se od nejbližšího okolí, seznámit se s blízkým okolím, vztah k okolnímu a známému, řeč, chtít vědět

9.dům: moudrost, studovat, světový názor, univerzita, učit se v širém světě, cesty za objevy a věděním, vztah k cizině, cizí řeč, věřit

4. a 10.dům Osa růstu: cesta od domova k veřejnosti. Osa 4. a 10.dům nám ukazuje možnosti našeho společenského vzestupu. Přirozenými vládci jsou Luna, symbol našeho dětství a našeho požadavku být chráněni, a Saturn, symbol hmotného světa s odpovědnosti, konkurencí a tvrdostí, Tato osa symbolizuje naši cestu od domova k vlastní odpovědnosti a rovněž tak nám ukazuje vliv rodičů na náš vývoj. Můžeme ji nazývat osou růstu a seberealizace.

4.dům: domov, kořeny, dítě, místo návratu, instinkty, zděděné vlastnosti po předcích, tradice a rodinné zvyklosti, rodný dům, otec/matka, být chráněn

10.dům: vzestup , povolání, být dospělý, působení na veřejnosti, seberealizace ve společnosti, ctižádost, sociální zařazení, společenský status, kariéra, matka/otec, nést odpovědnost

5. a 11.dům Osa kreativity a svobody, cesta od individuality k bratrství. Individualita by nemohla vzniknout bez ducha. Oba, duch i individualita, se mohou vyvinout jen na základě svobody. Kdyby neměly dostatek volného pole, zahynuly by. Individuální tvořivost by byla neuskutečnitelná (nebo nepoužitelná či neproveditelná), kdyby nebyla součástí soudobé společenské ideje. V dnešní době tvoříme jiné věci než před sto , tisíci nebo ještě více lety. Než začneme něco tvořit (5.dům), musíme mít nápad: v duchu vidíme budoucí obraz kreace. Můžeme však v duchu vidět jen to, co odpovídá chápání naší epochy (11.dům)

5.dům: Já jako individuum, tvorba, kreativita, osobní inspirace, osobní hry a zábavy, láska, spojení se srdcem, pokračování rodu, osobní naděje a přání

11.dům: Já jako součást lidstva ideologické společnosti, přátelé, příznivec, idea, duch času, zábavy a hry v rámci společnosti, spolku, rovnost, bratrství, spojení na základě tolerance a uznání, pokračování myšlenky, ochrana prostředí, naděje a přání společnosti

6.a 12.dům : osa existence a jejího zrušení: cesta od těla k duši. 6,dům stojí na konci dolní hemisféry horoskopu, v níž jsme vedeni instinkty. V tomto materiálním domě jsem se seznámili s požadavky svého těla a s omezeními, které nám naše hmotná existence přináší. Ve 12.domě, který patří živlu vody, uzavíráme horní polovinu horoskopu a zároveň se vracíme k jeho počátku. Zde se naše tělo obrazně řečeno " mění v prach, který je přijímán oceánem". Tělo již není chráněno, duše se může uvolnit.

6.dům: omezení tělesnými potřebami, práce, vlastní tělo, tělesné potřeby, výkon, rytmus dne, skutečnost, konkrétní řešení.

12.dům: ztráta vlastní hranice, oběť pro lidstvo, anonymita, odříkání, mystická pohrouženost, odloučení od světa, sen oddání se osudu

Zdroj: Astrologie a sebepoznání, Tatjana Husek Goese 

© 2022 Astrolog Věra Šourková
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky