Hlavní osy horoskopu

V horoskopu narození jsou důležité dvě hlavní osy- první osu tvoří Ascendent a Descendent

Ascendent je hrotem 1.domu a vyznačuje ten stupeň zvířetníkového znamení, které v okamžiku našeho narození vychází nad východním horizontem. Shoduje se tak s okamžikem našeho prvního nadechnutí a představuje začátek cyklu, první krůček či první fázi procesu rozvíjení našeho života. Vše, co se zrodí v určitém časovém okamžiku, odráží kvality tohoto okamžiku. Znamení na horizontu vstupuje do sféry světla a odděluje se od temnoty v témže okamžiku, kdy se vynořujeme z temného, skrytého a nerozlišeného prostředí matčina lůna. Jinými slovy Ascendent se objevuje v okamžiku, kdy se objevujeme my, ve vlastnostech Ascendentu se odráží jednak to, kdo jsme a jednak náš postoj k životu. Znamení na Ascendentu (dále ASC) symbolizuje zvláštní fasetu v celkovém obrazu života, která se chce doslova vtělit. Descedent je hrot 7.domu, v opozici k Ascendentu. ASC se tradičně považuje za bod, v němž si začínáme uvědomovat sami sebe a DES za bod, v němž si uvědomujeme druhé. Z DES lze vyčíst, jakým způsobem navazujeme vztahy k ostatním lidem a jakého partnera si vybíráme (v závislosti na planetách v 7.domě). DES souvisí s činnostmi a zkušenostmi, které potřebujeme, abychom si uvědomili, jak důležití jsou pro nás ostatní lidé. Podobně se 1.dům tradičně vykládá jako dům, v němž objevujeme své Já. 7.dům, jenž je protilehlým domem k prvnímu, se označuje jako "dům Ne-Já", nebo také "dům manželství". V 7.domě se setkávají dva lidé, aby se vzájemně obohatili a to tak, že vytvoří partnerský vztah, založí rodinu, existenčně se zajistí a překonají svou osamělost a oddělenost od ostatních lidí. Většina astrologických učebnic uvádí, že planety a znamení v 7.domě charakterizují manželského partnera nebo "někoho významného". To je do jisté míra pravda. Planety a znamení v 7.domě nám často řeknou jaký typ partnera nás přitahuje . Znamení a planety v 7.domě však nejen vystihují povahu partnera/ky, ale také podmínky vztahu mezi partnery, také co očekáváme od důvěrných partnerských vztahů a jakých vlastností si nejpravděpodobněji všimneme u druhých. V souvislosti s DES a 7.domem je třeba připomenout psychologický mechanismus projekce. DES a planety v 7.domě představují vlastnosti, které jsou našimi vlastnostmi, my si je však neuvědomujeme a snažíme se je zakoušet skrze partnery nebo skrze ten druh zkušenosti, který daný vztah nabízí. DES- nejzápadnější bod horoskopu mizí z obzoru ve chvíli našeho narození. V tomto smyslu vyjadřuje, co z naší povahy nám zůstává skryté a o čem se domníváme, že nám nepatří, neboť to u sebe nevidíme nebo nechceme vidět. Jako protipól ASC a 1.domu odhaluje DES a 7.dům ty naše vlastnosti, k nimž se nejméně ochotně hlásíme, neradi za ně neseme odpovědnost a odmítáme je přijmout za své. C.G.Jung však říká, že "jestliže si nějakou vnitřní situaci neuvědomíme, setkáme se s ní v podobě vnější události, tj. v podobě osudu". Jestliže si neuvědomujeme, jací jsme, pak "svět je nucen vyvolat konflikt a rozdělit se na dvě protikladné poloviny". Jinými slovy, to, co si u sebe samých neuvědomujeme, přivoláváme vždy skrze své partnery. Tradičně se DES a 7.dům charakterizují jako ty vlastnosti, které očekáváme od partnera, v hlubším smyslu však jde o naše skryté vlastnosti, které bychom měli vědomě integrovat a stát se díky tomu celistvějšími. Máme však sklon také odmítat i ty charakterové rysy, které jsou potencionálně kladné, a právě tyto rysy naši pozornost upoutají a přitahují nás, když se s nimi setkáme u druhých. Zamilujeme se do někoho, u koho se tyto rysy nápadně projevují, protože to v nás vzbuzuje dojem, že jsme "celistvějšími" lidmi. Vnitřního partnera či partnerku zabudujeme do svého života tím, že se s nimi oženíme nebo se za ně provdáme. V ideálním případě nám partner poslouží jako modelový prototyp pro ty druhy energie, které máme v 7.domě,a skrze něho si je můžeme postupně uvědomovat a integrovat je do své psychické struktury. Až příliš často však zůstáváme v tomto ohledu trvale závislí na svých partnerech. Vytváříme s nimi protikladnou dvojici, a v ní jsme pouze polovičním člověkem.
Je třeba si uvědomit, že psychická projekce není čistě patologickým jevem. Obraz, jejž promítáme na okolní svět, svědčí o existenci potenciální energie v našem nitru. Jestliže se tento obraz bude chtít nechat poznat, ukáže se nám nejprve na něčem vnějším nebo na nějakém druhém člověku. Pak budeme mít možnost uvědomit si, že je to něco, co se týká nás samých, a můžeme si to vědomě osvojit.
Sedmý a první dům stavějí člověka před dilema: na jedné straně má spolupracovat s ostatními (7.dům), na druhé má trvat na své vlastní cestě (1.dům). V prvním případě mu hrozí nebezpečí, že se příliš rozdá, příliš splyne s ostatními a obětuje tak svou vlastní identitu. V druhém případě může požadovat, aby se mu druzí přizpůsobili natolik, že je zbaví vlastní individuality..."Jestliže já sám nejsem pro sebe,tak kdo? Jestliže jsem ale jen pro sebe, co jsem?" Úkolem 7.domu je setkat se s druhou lidskou bytostí a udržovat obě ramena v rovnováze.


Druhou osu tvoří Immum Coeli a Medium Coeli

V 1.domě nejsme s to si sami sebe v objektivním smyslu uvědomit. Prostě jenom jsme. Ve 2.domě zjišťujeme, že máme svou vlastní podobu a jsme určitým způsobem vymezeni vůči ostatnímu světu. Ve 3.domě si všímáme toho, co nás obklopuje, a navazujeme vztahy s ostatními lidmi a věcmi okolního světa s cílem poznat je. Porovnáváním s tím, s čím se seznamujeme, získáváme stále více poznatků o sobě samých. Postupně opouštíme představu, že jsme vším, a místo toho zjišťujeme, že jsme někým- někým, kdo má vlastní tělo, myslí osobitým způsobem a pochází z určitého rodinného prostředí. Jak se blížíme k nejhlubšímu bodu horoskopu- Imum Coeli a 4.domu- přichází chvíle, kdy je nutné se zastavit a osvojit si vše, co jsme se dosud naučili. Úkol, jež před námi stojí, je sebrat se kolem ústředního bodu- kolem svého Já, které od nynějška tvoří základ naší identity. Někteří lidé vyplní celý svůj život tím, že shromažďují stále nové informace a nikdy se nezastaví, aby zapustili kořeny nebo se ustálili. Jiní se usadí a "zakoření" příliš brzo, dříve než život dostatečně prozkoumali.
Není nic neobvyklého, když lidé, kteří se věnují kariéře a snaží se dosáhnout úspěchu, jsou svou činností natolik zaneprázdněni, že jim téměř nezbývá čas na rodinu. Tak i my všichni máme sklon ztotožňovat se se svou činností a vnějšími událostmi a necháváme se tím strhnout natolik, že ztrácíme nebo opomíjíme kontakt se svým Já, jež je někde za vší tou činností. Jsme natolik upoutáni tím, co vidíme, co cítíme a co děláme, že zapomínáme na své Já, bez nějž by nic nebylo možné. Co se děje v okamžiku, když svou pozornost odvracíme od pomíjivých věcí tohoto světa a znovu navazujeme vztah ke svému já, jež je základem a subjektem vší naší zkušenosti, ukazuje znamení na IC (hrot 4.domu) a planety ve 4.domě.
Pocit vnitřní identity pojící se k Hlubině nebe a ke 4.domu je zárukou toho, že vše, co děláme, cítíme, vnímáme a o čem přemýšlíme, má jednotný ráz. Tak jako jsme sami sebou a seberegulujícím systémem v biologickém ohledu, jsme díky IC a 4.domu individualitou, která si uchovává stálý tvar.
Je to základna, z níž podnikáme výpady do okolního světa. Z těchto důvodů se 4.dům tradičně spojuje s domovem, duší a s kořeny bytí. Američtí Indiáni byli přesvědčeni, že když přijímají návštěvu do svého obydlí, otevírají mu svou duši. Na rozdíl od toho, jak vystupujeme na veřejnosti, je 4.dům místem, kde jsme sami sebou ve své nejhlubší niternosti. Duše umožňuje, aby se z povrchních událostí staly zkušenosti a zprostředkovává mezi námi a děním ve světě. Mezi námi a událostmi existuje reflexivní moment- a pěstovat svou duši znamená prohlubovat tento meziprostor. Tajemný způsob, jakým se události proměňují v duši člověka ve zkušenosti, se vztahuje k IC a 4.domu
Hlubina nebe (IC) a 4.dům vypovídají o tom, co pro nás znamená "rodný dům" a rodina, do níž jsme se narodili. Planety a znamení ve 4.domě odhalují, jaké ovzduší panovalo a čím nás natrvalo poznamenalo: je to naše psychologické rodinné dědictví. V ještě hlubším smyslu odráží 4.dům vlastnosti související s rasovým a etnickým původem: jde o charakteristické vlastnosti naší rasy, které se ustálily v průběhu dějinného vývoje.
Vliv rodičů se obvykle připisuje ose 4.a 10.dům. Moderní astrologie připisuje 4.dům vlivu otce a 10.dům vlivu matky. Nemusí to být vždy stoprocentně tak. Každopádně rodič, který se rozhodujícím způsobem podílel na naší výchově v raném věku- rodič, který s námi trávil nejvíc času a má největší zásluhu na přizpůsobení dítěte společenským normám- se spojuje s 10.domem a onen "skrytější rodič", který tolik nevystupoval do popředí a jehož vliv není tak patrný, se dává do souvislosti se 4.domem. Je třeba mít na zřeteli, že popis 4.domu (ať už se týká otce či matky) nemusí odpovídat tomu, jací rodiče doopravdy jsou, ale spíše tomu, jak je dítě vidí: tomu se říká imago rodičů a je to apriorní vrozený obraz, s nímž dítě přichází na svět. Dítě selektivně vnímá ty vlastnosti rodiče, které samo potřebuje zpracovat
Přicházíme na svět s určitými vrozenými dispozicemi a s předpojatým očekáváním, a již v průběhu dětství se na ně vrší- vrstva za vrstvou- naše zkušenosti. Své prostředí prožíváme určitým způsobem a na základě těchto zážitků si pak vytváříme konkrétní vztah k sobě i ke světu "tam venku".
4.dům také znamená-kromě toho, co jsme zdědili a co se do nás hluboce vrylo- i náš domov v obecném smyslu. Jaké ovzduší vytváříme ve svém domově? Co tam na sebe přivoláváme? Čím je nám toto prostředí blízké? Tyto otázky lze zodpovědět na základě rozboru planet a znamení 4.domu.
4.dům zachycuje náš původ, ale zároveň se v něm odráží i způsob, jakým věci ukončujeme, jak dospíváme k definitivnímu řešení nebo uzavíráme určitou záležitost
4.dům také odráží podmínky vztahující se ke druhé polovině života. To, co je v nás uloženo nejhlouběji, se projeví na konci. Mnozí z nás si po čtyřicítce a pod dojmem smrti rodičů začnou uvědomovat svou smrtelnost a krátící se čas svého života, který by neměl být promarněn. Na základě toho pak můžeme být ochotnější dát ve svém životě prostor svým nejhlubším potřebám a pocitům. Kromě toho jsou životní zkušenosti předpokladem sebepoznání, takže nepřekvapuje, že naše nejhlubší a nejniternější motivace se začnou projevovat až v pokročilejším věku. Sebereflexe, psychoterapie a různé formy meditace- vše, co přispívá k našemu usebrání- vytváří možnost, aby se energie 4.domu projevily a abychom byli schopni si je vědomějším způsobem osvojit již ve středním věku. Místo abychom opomíjeli , co chováme ve svém nitru, je žádoucí zabývat se obtížnými konstelacemi tohoto domu- čím dříve, tím lépe. 4.dům se nás drží podobně, jako se nás drží naše minulost.

(Zdroj: Howard Sasportas-Astrologické domy a Ascendent)

© 2022 Astrolog Věra Šourková
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky