Retrográdní planety

Retrográdní planety


Co znamená že planeta je retrográdní? Když se hovoří o zpětně jdoucích-retrográdních planetách, pak se tím míní zdánlivě zpětný chod planety, viděný z pohledu Země. Když sedíme v rychlíku a předjíždíme pomalu jedoucí vlak, pak máme dojem jakoby tento vlak je nazpět, ačkoliv víme že to není pravda. Když se Země na své oběžné dráze pohybuje rychleji než jiná planeta (viděno ze Země), pak se jeví, jakoby se tato planeta pohybovala zpátky. Pochopitelně že se pohybuje vpřed, jedná se pouze o optický klam. Astrologie se dívá na planety z pohledu Země (geocentrický systém). Slunce a Luna nikdy nemohou být retrográdní.

Při retrográdní planetě se jeví, jakoby část síly této planety byla ztracena- je však zaměřena dovnitř osobnosti. Retrográdní planety ukazují na oblasti (znamení, domy), ve kterých teprve za delší dobu dosáhneme rovnováhy. Pomalejší planety mohou být retrográdní až několik měsíců v roce. Pomalé planety (Uran, Neptun, Pluto) ukazují vesměs na kolektivní osud, ale mohou mít i silný vliv v osobním horoskopu, dle svého postavení v domech, znameních a dle aspektů. Retrográdní planety "působí" trochu jiným způsobem, jejich energie je zaměřena jakoby dovnitř, na duchovní vývoj, na přestavbu některé části vědomí člověka. Retrogradita má vždy souvislost s karmou, s minulými životy, je to "energie navíc" určená na větší změny v tomto životě. Tyto planety mají tendenci vychylovat člověka ze synchronizace se současným okamžikem, což občas přináší rozrušení a zmatek v běžném každodenním životě. Tyto planety také pomáhají rozpoznat v sobě rozdíly mezi nižším já a vyšším já, přinášejí sebeuvědomění a možnost stát se sám sobě duchovním učitelem


Retrográdní planety se využívají při "dešifrování" karmických vlivů z minulosti. Čím více je retrográdních planet tím více člověk zpracovává minulost. Karmické vlivy lze vyčíst nejen z postavení retrográdních planet, ale taktéž z postavení planet Saturn a Pluto, z oblasti ve které je Lilit a Selené a z osy lunárních uzlů. Silně obsazené vodní domy (4.dům, 8.dům a 12.dům) taktéž poukazují na fakt, že se naše duše rozhodla v této současné inkarnaci intenzivněji řešit minulost. Rozhodla se sklízet co zasela v minulosti (ať již tzv. "pozitivní karmu" či negativní karmu"), rozhodla se dávat věci do pořádku a do rovnováhy. Taktéž silně obsazená znamení (pokud je ve znamení pouze Slunce není to "silně" obsazené znamení, i když ukazuje na podstatu naší individuality) Raka, Panny, Štíra a Ryb poukazují na silný vliv toho, co naše duše "prováděla" v minulých (či tzv.paralelních) životech. Duše se svobodně před současnou inkarnací rozhodla zpracovat svou minulost- čili není to žádný "nemilosrdný osud". Záleží jak rychle v současné inkarnaci daná duše pochopí "pravidla hry zvané život" a jak rychle vnese do svého života rovnováhu. I když je váš horoskop narození tzv."silně karmický" neznamená to, že musíte celý život trpět a "tvrdě splácet své dluhy". Pochopením a akceptováním vyšších vesmírných zákonů (které jsou však krásně jednoduché ) může být náš pobyt na pozemské pláni velmi příjemnou zkušeností. Dnes je naštěstí k dispozici spousta metod a terapií které nám umožní pochopit a zpracovat minulost (přijaté programy myšlení, jednání a cítění)Retrográdní Merkur


Retrográdní Merkur znamená "přestavbu sítě myšlení". Přirozenou tendencí člověk je určitý zmatek v hlavě-buď přemýšlí příliš a nebo není schopen přemýšlet o hlubších věcech. Myšlenky bzučí v hlavě stále dokola, ulpívají na nepodstatných maličkostech a pak nechápe jednoduché věci tohoto světa. V určité době vývoje obvykle dochází ke změně-intelekt se pročistí, myšlenky projasní, v hlavě začne být více čisto. Podnětem k této přestavbě myšlení může být sledování své vize nebo inspirace nějakou velkou osobností. Retrográdní Merkur často symbolizuje potíže v komunikování, někdy nesprávné vyjadřování nebo neschopnost vyjádřit se tak, aby to bylo pro druhé srozumitelné. Zaběhnuté způsoby myšlení ztěžují schopnost vyrovnávat se s těžkostmi a problémy v životě. Může zde být sklon k nevyrovnanosti a nestálosti, maličkosti vyvádějí člověka z míry (což souvisí s chaotickými tendencemi v minulém životě). Je důležité učit se pořádku a kázni (i ve způsobech myšlení), vytyčit si jasné cíle a systematicky je sledovat až do jejich dosažení. Procesy uvažování a myšlení jsou citlivější. Často je snazší psát než mluvit (vhodné je vést si deník).Myšlení, komunikace a jednání je rozvážnější, klidnější


Objevuje-li se v horoskopu narození retrográdní Merkur, je vědomá mysl osobnosti schopná čerpat z univerzálního vědomí ideje z dřívějších dob. Člověk si obvykle není vědom, že to dělá. Co si však uvědomuje je, že pro něj není snadné dosáhnout, aby mu druzí porozuměli. Vlnová délka, na které se odehrává jeho mentální život, se značně liší od "vlnové délky" ostatních. Jeho myšlenkové procesy mají sklon se stále opakovat. Těžce se mu jeho niterné myšlenky a pocity vyjadřují ústně (lépe se vyjadřuje "alternativně" pomocí psaného slova, pomocí obrazů apod.). Často má proto pocit, že ho druzí nechápou. Připadá si mnohem více oddělen od společnosti než člověk s direktně se pohybujícím Merkurem. Výsledkem je, že se zoufale pokouší vytvořit si s ostatními kontakt. Může zacházet až tak daleko, že často přehnaně zdůrazňuje své myšlenky. Až to v lidech kolem něj vzbuzuje nevoli. Necítí se mezi lidmi dobře a přesto touží získat jejich přijetí. Nicméně i při tom nejmenším náznaku odmítnutí se velmi snadno vzdává. Posléze dochází k poznání, že jeho bezpečí spočívá ve větší odtažitosti a neosobnosti, než je tomu u lidí s direktně se pohybujícím Merkurem. Druzí lidé mohou toto chování interpretovat jako "chlad", jedná se však čistě o problém vibrací retrográdního Merkuru, které jsou ve zřetelném nesouladu s vibracemi Merkuru v "přímém chodu". Za hradbou, kterou druzí vidí, se skrývá mnohem citlivější člověk než by kdokoli řekl.


Jakmile se jednou prolomí komunikační bariéra, vynikne ohromné množství vhledů, které retrográdní Merkur přináší. Pro člověk s retrográdním Merkurem je snazší nesnažit se pokoušet vtěsnávat způsob svého života do idejí a názorů lidí kolem sebe- bude se mu lépe žít, když se naučí cítit vděk za to, že vidí věci poněkud originálním způsobem, který se odlišuje. Retrográdní Merkur přináší vynikající koncentraci při studiu a potřebuje studovaný předmět poznat do maximální hloubky- většinou mu tedy trvá déle než si daný předmět osvojí, ale pak ho ovládá mistrovsky. Doménou retrográdního Merkuru je historie, kde prostřednictvím zpětného studia lidské povahy může usuzovat, jak bude člověk s největší pravděpodobností fungovat v budoucnosti. Rád pomocí svého odlišného náhledu učí druhé a má schopnost upozorňovat je na minulé detaily, které jsou nutné pro přítomnost, aby bylo možno znovu uchopit a složit dohromady díly skládanky, které by jinak chyběly. Vypadá to proto, že neustále bojuje s přirozeným během věcí. Vede to k tomu, že mu jeho blízcí nerozumí. Když se pocity oddělení od lidí, kterým chce být blízko dostatečně nahromadí, vyvolává to v něm nervozitu a podrážděnost


Osobnost s retrográdním Merkurem dokáže být v kontaktu s různými časovými obdobími současně- funguje jako prostředník a tlumočník. Vždy má nějaké závažné poselství, ale bude se rozmýšlet, má-li ho předat, jestliže se necítí v danou chvíli druhými akceptován.


Karma spojená s retrográdním Merkurem - člověk s retrográdním Merkurem je tu proto, aby prožil nedořešenou karmu ve vztazích. Má sklon reagovat na druhé lidi jakoby zastupovali lidi z minulosti. Proto mívá problémy udržet celé své vědomí "tady a teď".
Problém vztahů se netýká pouze komunikace s lidmi. Zahrnuje také způsob, jakým člověk vnímá vesmír jako celek. Retrográdní Merkur s sebou často nese problém toho, co by se dalo nazvat převrácenou realitou. Člověk má problémy porozumět základnímu vztahu mezi příčinou a následkem. Táže se na samou podstatu života, ale má často problémy vidět ty nejjednodušší souvislosti mezi věcmi, okolnostmi a lidmi. Ztrácí se v myšlenkách, které jsou neuchopitelné. Musí se proto naučit být spokojený s těmi nejzákladnějšími trivialitami, na kterých život spočívá. Tak rád objevuje vše, co je mimo lidské chápání, až téměř ztrácí ze zřetele to, co je evidentní. Z karmického hlediska se osobnost s retrográdním Merkurem musí naučit soustředit pozornost na současnou realitu, namísto aby ji ztrácel v jemných záchvěvech, které vnímá. Jakmile se to naučí vytvoří si pevný referenční bod v tady a teď, jehož prostřednictvím bude moci všechny své objevy sdělovat vnějšímu světu


Retrográdní Venuše


přináší určité sklony k askezi, boj s požadavky vlastního těla, vzniká konflikt mezi ideálním a tělesným. V lásce převažuje morální aspekt, hodnotový systém je jiný než u ostatních lidí. Citlivost ke "zlu" skrývajícím se v druhých lidech. Ve fyzické rovině retrográdní Venuše způsobuje často hormonální nerovnováhu, přibývání na váze deprese. Retrográdní Venuše také znamená, že v určitém období života dochází k emocionální krizi, po které následuje znovuvytvoření hodnotového systému a zpevnění cítění ke všemu na světě. Retrográdní Venuše obvykle naznačuje nesnáze v lásce a přátelství. Tyto potíže vycházejí z nedostatku vnitřní jistoty, z pocitu určité osamělosti. V extrému u některých může docházet až k odporu k opačnému pohlaví. V každém případě je zde opatrnost v citech, vyčkávající chování, nedostatek spontánních citových reakcí


Protože Venuše symbolizuje citové vyjádření, dodává její retrogradita citům na intenzitě. Může se projevovat velká zdrženlivost při vyjadřování náklonnosti, lásky. U žen retrográdní Venuše může poukazovat na nedůvěru ve vlastní ženskost. Retrogradita Venuše často přináší nezvyklé životní hodnoty, neobvyklé formy umění. Umělecké vyjádření je dobrým prostředkem ke "zvládnutí" a využití retrográdní Venuše. Člověk musí sám sebe ujistit o vlastní hodnotě a naučit se vážit si sám sebe.


osobnost člověka s retrográdní Venuší se nápadně liší od člověka s direktně se pohybující Venuší. V případě retrográdní Venuše se vyskytuje sklon zvnitřňovat poranění, zpracovávat ve svém nitru to, co by se přímo pohybující Venuše pokoušela zpracovat otevřeně. Retrográdní Venuše nejen tyto rány často vytváří, ale také má sklon přehánět jejich dopad. U této Venuše existuje přílišný důraz na nedostatek lásky (nebo lásek) v životě. Stezka lásky není pro tohoto člověka snadno schůdná. Tento člověk je si nadměrně vědom sám sebe a obvykle zkoumá, zda mu druzí věnují stejně velkou pozornost jako si věnuje on sám. Není si vždy zcela jist, co se mu líbí a co ne, a zakouší proto rozpor mezi žitím svého života a vědomím jeho prožívání. Dokáže se hluboce zamilovat a uvědomí si to teprve léta poté, co vztah skončil. Způsob chování se více méně opakuje a všechno má za cíl zakrýt před sebou své skutečné potřeby. U retrográdní Venuše se vyskytují potíže s opačným pohlavím, protože člověk má sklon nevědomě předem programovat své budoucí vztahy tak, aby souhlasily s minulými šablonami. S touto Venuší se pojí značná nejistota a člověk se snaží neustále někam patřit způsobem, o kterém se domnívá, že mu zajistí jednotu s druhými. Zčásti nevědomě však přitom od sebe druhé lidi odstrkuje, takže ho nikdo nezná natolik do hloubky, aby dokázal ohrozit byť i nepatrný dílek bezpečí, na kterém zakládá svou identitu. Retrográdní Venuše přináší dosti velkou vnitřní osamělost, protože člověk brání svému štěstí tím, že o ně příliš usiluje


Karma spojená s retrográdní Venuší
je-li Venuše retrográdní nese si člověk v sobě značné nepochopení lásky z minulého života. Obvykle se zde vyskytovalo určité intenzivní poranění, a člověk si proto nyní odpírá plnohodnotné prožívání bohatství lásky, protože se bojí, že utrpí stejné zranění. Bez ohledu na to, jedná-li se o muže nebo o ženu. Zatímco se pokouší žít v současnosti, přehrává si do nekonečně vzpomínky na lásku z minulé inkarnace, která se mu neustále vyhýbá. Reaguje na současnost, jakoby ve skutečnosti žil v minulosti. Ulpívá v této souvislosti do značné míry v určitém časovém bodě a bez ohledu na to, co dělá, je vidět jen minimální pokrok, který jak tvrdí, chce
Takto postavená Venuše v horoskopu narození někdy naznačuje karmu vztahující se k nejisté sexuální identitě (více u muže než u ženy)- je třeba přijmout a akceptovat možnost že člověk byl v minulosti nebo je nyní homosexuální - a přijmout fakt, že to je naprosto v pořádku.
Nápadným karmickým aspektem v tomto případě je, že člověk ,ať se jedná o muže nebo o ženu, má silný sklon nevěřit ve většinu toho, co nabízí láska. Má pocit, že lidé se kterými jsou tyto nabídky spojeny, mají obvykle postranní úmysly


Retrográdní Mars


Retrogradita přináší možnost něco přebudovat, Mars je planetou energie, síly, vůle, touhy, fyzické i sexuální aktivity. Dohromady to tedy znamená, že během svého života se člověk zabývá "přeměnou použití energie". Může to vypadat tak, že vrozenou tendencí je malá sebedůvěra, slabá vůle a neschopnost se prosadit. Během života dochází ke změně-člověk se naučí být bojovnější, dojde k určitému vnitřnímu zpevnění. A nebo tomu může být zcela obráceně-v minulosti člověk používal nějakým "nedovoleným" způsobem, zneužíval sílu vůle a energií, nyní přetrvává impulzivita a prudkost- nyní se však učí, že energie se dá použít "jemnějším" způsobem, že sebeprosazení nemusí mít přímou souvislost s vyhráváním bitvy apod. Je třeba se učit přizpůsobovat životu a jeho situacím, dbát na to, aby se energie rozvíjela správným směrem.
Je třeba učit se zpracovávat a přiměřeným způsobem vyjadřovat vztek, strach a negativní emoce. Osobnost jejíž Mars je retrográdní zakouší nedostatek kontaktu se samou realitou svých systémů potřeb. Prožívá proto tyto potíže při koordinování myšlenek a činů. Minulost jeho života, kterou ve skutečnosti prožívá, je přinejmenším mírně vzdálena jeho vědomí. Následkem obráceného magnetismu retrográdní planety může také prožívat sexuální problémy - to je zaviněno především neschopností regulovat tok energie, který mu tato planeta dává žít. Mnohé z toho co prožívá závisí spíše než na myšlení či emocích na schopnosti sladit své vlastní energetické stavy s energiemi, které přijímá od druhých. Dokáže reagovat neúměrně silně na určitého člověka a vytvořit si velmi silný pocit v pozitivním či negativním smyslu, čistě podle druhu energie, spíše v závislosti na lidských důvodech, které se svými reakcemi spojuje. Vztahy na rovni sexu mohou představovat spíše boj o přežití než skutečné sjednocení s druhým člověkem. Osobnost s retrográdním Marsem je schopna dělat unáhlené závěry a zároveň odkládat nezbytné akce, které by vše, co ho trápí, napravily. Je-li retrográdní Mars ve vzdušném znamení, je neobyčejně silně mentálně aktivní a těžko se učí relaxovat.

Retrográdní Mars je obtížnější pro ženu než pro muže, protože pudový systém může být neúměrný zbytku horoskopu a má sklon snižovat její ženskost. Existuje jen velmi málo žen s takto postaveným Marsem, které na nevědomé rovině chovají k mužům alespoň minimální náklonnost. Na vědomé úrovni však tyto ženy mohou někdy dávat najevo pravý opak a staví muže na piedestal, vytvářejíc si tak určitý druh uctívání idolu, následkem čehož se dostávají blíže ke své nevědomé realitě. Tím, že v nich vzniká niterná potřeba piedestal strhnout (žena se musí naučit přijímat a rozvíjet svou mužskou stránku osobnosti a dát ji do rovnováhy s rozvíjením a přijímán své ženskosti). Retrográdní Mars také může způsobovat pocit viny a provinění, které člověka izolují, a oddělují ho od volného toku energie mezilidských vztahů, které prožívají lidé s direktně se pohybujícím Marsem


Karma spojená s retrográdní Marsem
je-li Mars v horoskopu narození retrográdní, jsou všechny činy osobnosti v současném životě obdobou minulosti. Člověk se pokouší nalézt v tomto životě lidi, kteří symbolizují všechny ty, kteří ho v minulých inkarnacích naplňovali. Ve své mysli je nutí hrát role těchto již neexistujících postav. S jejich pomocí se snaží vyjádřit všechno to, co nemohl v minulosti dát najevo. Ve snaze vpravit tyto lidi do imaginárních rolí, které pro ně připravil, má sklon k přehnaným reakcím. Postupuje proto příliš tvrdě a zavětří-li odmítnutí jehož důvod nezná, stahuje se zpět do sebe, následkem čehož nikdy zcela neprožívá v současném životě vztahy přítomné chvíle. Má sklon soustředit se na to období z minulosti, ve kterém se vyskytovala nějaká síla, se kterou se bylo třeba vyrovnávat. Teď se nevědomě u každého člověka nalaďuje na přesně stejnou sílu, ať už se jedná o hněv, nepřátelství nebo nesprávně vedenou akci. V některých případech si nese z minulého života zášť, která způsobuje že nedůvěřuje činům druhých lidí. Přinejmenším v jednom minulém životě zažil intriky nebo podvody na straně druhých. Pozůstatek těchto prožitků má v současné době velký dopad na nynější chování


Retrográdní Jupiter


člověk se ve své životě bude zabývat "přeměnou své víry". Může to vypadat tak, že se v životě dostává do situací, kdy zcela ztrácí půdu pod nohama, kdy má pocity bezmocnosti a nemohoucnosti. Retrográdní Jupiter však dává sílu se něčeho zachytit, dostat se z této situace do bezpečí. Často je to záležitost víry a naděje- naděje není něco, co závisí na vnějších podmínkách, ale musí ji každý člověk hledat sám v sobě. Stejně tak i optimismus- nezávisí na vnějších podmínkách ale na vnitřním stavu člověka, na jeho schopnosti zbavovat se svých negativních myšlenek. Retrográdní Jupiter se vyskytuje v horoskopech narození lidí, kteří mají společenský odstup, nebo naopak zasvětili svůj život službě nějakému vyššímu principu či ideálu


Klíčovým pojmem pro Jupitera je expanze- tedy rozšíření, růst, vzrůst, vývoj, v širším smyslu pak víra, důvěra a štěstí jak na nemateriální úrovni tak i na materiální úrovni. Retrográdní Jupiter naznačuje, že osobnost v minulosti nedospěla ke svému plnému rozvoji. Buď žila v omezení nebo promrhala své vlohy, a tak život nepřinesl plody, které měl přinést. Snad také přílišná spokojenost se sebou samým a přehnaný optimismus zabraňovaly této osobnosti přinést oběť nutnou k uskutečnění předpokládaných kroků vývoje. Osobnost se tedy do jisté míry nachází v novém začátku. Také je třeba nezaměňovat možnosti rozvoje se sklonem k rychlému jednání. Osobnost se nyní učí postupovat klidně a rozvážně


osobnost s retrográdním Jupiterem je živoucí pravda sama. Jeho názory na to, co je správné a co špatné, na morálku světa, po kterém cestuje, a upřímnost názorů druhých lidí mají jen malý vliv na to, co vnitřně cítí. V ohromné snaze mít svou pravdu (leckdy velice urputně prosazovanou), si tento člověk vytváří vlastní jedinečný soubor měřítek. Tato měřítka obvykle pocházejí z minulých osobních zkušeností z ranějších fází tohoto života a z jiných inkarnací, a neodrážejí nutně tolik kolektivní vědomí, jako spíše soukromě zformulovanou koncepci univerza. Velmi si uvědomuje různá místa a jak moc se jedno druhému podobá. Zároveň si uvědomuje různé úrovně svých způsobů myšlení. Neustále studuje mysl a touží prožívat velké vnitřní bohatství, o kterém doufá, že se posléze vyrovná možnostem, jež má k dispozici ve vnějším světě. Často mu to způsobuje mnoho nespokojenosti, která se projevuje jako vnitřní nepokoj. Rád navazuje vztah s věcmi, uchopuje podstatu ideje a vztahuje se spíše k jeho významu než k detailům nutným k uvedení této ideje do praxe


Je-li Jupiter dobře aspektován, dokáže člověk sám sebe silně motivovat, musí se však mít na pozoru, aby se nepokoušel dělat mnoho věcí najednou. V podstatě je svobodným duchem. A zatímco se přizpůsobuje ideám společnost, které mu pomáhají, bojuje neustále, aby si uchoval svůj pocit individuality. Někteří lidé s takto postaveným Jupiterem mají vrozenou velkou moudrost. Zůstávají zticha, nepromluví-li někdo na ně a dokáží několika slovy shrnout podstatu dlouhodobého, složitého, detaily se hemžícího projektu tam, kde se druzí utápějí v maličkostech. Do té míry, do jaké je člověk schopen si to uvědomit, je jeho vnitřní upřímnost k sobě samému jeho nejdůležitější identifikační charakteristikou.
Je-li retrográdní Jupiter špatně aspektován, může způsobit, že člověk v sobě schraňuje zášť z minulých inkarnací. V těchto případech se dlouhodobá minulá touha dosáhnout vyrovnání opakovaně projektuje na nové lidi v současnosti. Naštěstí retrográdní Jupiter umožňuje člověku vidět sebe sama prostřednictvím své vyšší mysli a pokud člověk praktikuje pohled na sebe sama z pohledu vyšší mysli je schopen porozumět svým reakcím na osobní rovině. Rozvoj bohatství vnitřní bytosti v tomto případě získává na vrch nad touhou získat bohatství ve vnějším světě


Karma spojená s retrográdním Jupiterem
v případě retrográdního Jupiteru se karma vždy týká introspekce prostřednictvím vyšší mysli. Člověk musí být schopen ospravedlnit sám sebe před sebou samým, aby měl pocit, že si skutečně zaslouží respekt a úctu čehož je právě Jupiter příslibem. V některé z předchozích inkarnací se musel vyskytovat velký zájem o o nějaký náboženský nebo duchovní princip, jehož ohrožení byl svědkem. V současném životě se cítí být ještě více odhodlán ve své mysli hodnotu tohoto principu rehabilitovat. Musí se mít na pozoru, aby nebyl příliš kritický k druhým, protože vidí, že vnější svět vibruje podle pravidel, která nedokáže pochopit. Musí mít trpělivost s druhými, očekává-li, že budou naslouchat projevům jeho vnitřních pravd. Na jiné úrovni se s retrográdním Jupiterem pojí ohromné množství zážitků déja-vu. Čas a místa z minulosti se všechna mísí v kontinuální přítomnosti, takže v jakoukoli danou chvíli nebo na jakémkoli místě má člověk sklon házet tyto chvíle nebo místa do jednoho pytle se všemi podobnými místy a chvílemi, která kdy prožil. Jeho vědomí se proto rozprostírá simultánně napříč těmito dvěma dimenzemi, často bez omezení. Neví jak zcela omezit pozornost mysli na své nitro, na jeden určitý bod. Namísto toho absorbuje z okolí svých myšlenek, aby si nakonec uvědomil, že všude je doma a kdykoli je teď! Čím více tyto vnější symboly představují pravdy, které se dozvěděl v předchozím životě, tím lépe se cítí


Retrográdní Saturn


znamená obvykle problémy s autoritou a odpovědností - buď tak, že člověk má málo odpovědnosti a nedá se na něho spolehnout, a nebo naopak má velký pocit zodpovědnosti k sobě i druhým, což jej velmi svazuje a není schopen nic udělat. Problémy s autoritou se projevují např.přehnaným uznáváním autorit, potížemi nalézt tuto autoritu sám v sobě, také problémy ve vztahu s otcem nebo manželem (mužskou autoritou). Retrográdní Saturn však dává schopnost to změnit-v určitém období života dochází ke krizi, při které se mění vztah k odpovědnosti i autoritám.

Z karmického hlediska: často si tento člověk má uvědomit nějakou zodpovědnost, před kterou kdysi utekl, jíž neměl odvahu se postavit. V tomto životě se může dostat do podobných poměrů a okolností, aby znovu dostal možnost tuto odpovědnost zvládnout. Podvědomě ví, co má dělat a na co se má soustředit


Saturn je symbolem zralosti. Pokud je retrográdní, ukazuje oblast, ve které se duše nevyvinula a je zřejmé, že se dostane do stejných poměrů a okolností, jako v minulosti, kdy zůstala ve vývoji stát. Nyní si má člověk uvědomit určitou zodpovědnost, před kterou v minulosti utekl. Retrográdní Saturn může poukazovat na karmu, která se již po několik životů dotýká stejné tematiky. Duše v minulosti ztratila čas, protože neměla odvahu postavit se před tento problém, který ji nyní zatěžuje. Nyní se může cítit omezena, potlačována a to zejména v oblasti, ve které se snažila před svým úkolem utéct. Retrográdní Saturn většinou ukazuje na velmi starou duši, která již ve staletých zápasech dosáhla mnoho moudrosti. Naznačuje dlouhý proces učení, který duše na sebe bere. Má se nyní cvičit v trpělivosti
člověk s retrográdním Saturnem přistupuje záměrně vážně k dokončování všeho, co v minulosti zanechal dokončené. Má sklon chtít se vracet nazpět, aby zaplnil všechny mezery ve všem, co dříve ve spěchu považoval za dokončené. Tíhne proto k přemýšlivosti a stálosti. Někdy se může jevit jako člověk nadmíru opatrný nebo příliš šetrný, veškerá jeho zdrženlivost jde však zcela na vrub potřebě konzervovat podstatu pro účelné využití. Nedůvěřuje marnivosti a extravaganci, protože je zažil v jiných životech. Oceňuje teď do hloubky všechno, co se naučí nebo přijme. Často má pocit vnitřního dluhu vůči Bohu, který se projevuje jako silný pocit vděku za vše, co kolem sebe vidí. Pokouší se učit ty, kteří toho vědí méně nebo mají méně zkušeností než on sám. Jestliže však tito lidé neprošli v minulém životě "pádem z nebes" a velkým bojem, kterým si nyní vydobyl svou cestu zpět, nemá úspěch. Následkem toho se u retrográdního Saturnu objevuje vrozená dospělost, které není možné dosáhnout bez velkého osobního boje a obětování


Karma spojená s retrográdním Saturnem
retrográdní Saturn vždy naznačuje pokračující karmu z minulých inkarnací. Ať už se jedná o jakoukoliv lekci, člověku se daří ji naplňovat jen neobyčejně pomalu. V tomto životě musí proto nést ve své duši navíc zátěž z předchozího života, aby se nakonec oba životy propojily, člověk měl dostatek údajů a mohl si plně uvědomit svůj skutečný úkol. Mnohé z toho, co v tomto životě dělá, je opakováním toho, co je se Saturnem už spojeno. Teď je však konfrontován s okolnostmi a situacemi, které jsou poněkud jiné. Retrogradita planety může způsobovat, že člověk pociťuje její restriktivní sílu, zejména tehdy, pokouší-li se uniknout břemeni své lekce. Jde-li však s jejím proudem a chápe, že s pomocí trpělivého vedení, kterého se mu dostává, je pomalu veden k identifikaci s něčím větším, než si dokáže představit, je schopen prostřednictvím této planety ocenit fungování Božího nádherného vesmíru.
Saturn je pro každého učitelem, a je-li retrográdní, člověk prošel podobnou výukou už před tímto životem. Jak jdou roky, objevuje se značně velká moudrost, jejímž stálým zdrojem retrográdní Saturn je. Retrogradita Saturna dává člověku jakousi další šanci zlepšit vztah vytvořený mezi jeho duší, okolnostmi, kterým musel v minulé inkarnaci čelit a způsobem, jakým ji rozumět. Teď pod jemným Saturnovým vedením, je schopen dát formu všemu, co se v minulosti naučil

Retrográdní transpersonální planety

Kvality retrográdní planety jsou obráceny více dovnitř osobnosti než navenek a nabývají na intenzitě. V astrologickém grafu je u retrográdní planety zakresleno malé či velké R.
Retrográdní Uran - člověk s retrográdním je originální osobností. Bouří se na těch nejniternějších úrovních proti všemu, co ho omezuje. Je-li to bojácný člověk, může se u něho projevovat klaustrofobie. Je-li odvážný, pokusí se odvrhnout vše to, co se již přežilo. Neodkáže se spokojit s tím, aby se prostě nechal vést životem, protože vidí příliš mnoho příležitostí, jak obohatit lidstvo (jak by se lidstvo mohlo obohatit)- jen kdyby s sebou společnost zatřásla a odhodila všechny falešné pojistné kotvy! Začnou-li druzí lidé osobnost s retrográdním Uranem příliš akceptovat, odstává paradoxně strach, že ztratil příliš velkou část sebe sama. Může ztratit čas od času hodně známých a přátel, někdy práci a lásku, vše proto, že jeho leckdy svérázné myšlenky druzí jen těžko akceptují. Avšak mnohem později, kdy společnost vše to, co tento člověk kdysi zastával, už uznává, nemá o jakékoli moderní teorie nebo postoje, kdysi jím prosazované zájem. Je tak z velké části poslem budoucnosti. Někdy kvůli tomu zakouší hodně osamělosti, nikdy by se však svého daru originality pro sounáležitost s druhými nevzdal. Ví, že ze všeho nejdůležitější je, aby jeho duše byla volná. Cokoli co omezuje jeho svobodu, odhodí z cesty. Pro ty, kteří jsou mu schopni rozumět, je úžasné mu naslouchat, protože doslova přetéká myšlenkami, které lidstvo pro budoucnost lidského rodu potřebuje.


Karma spojená s retrográdním Uranem- v osobní rovině dělá retrográdní Uran "spoušť" v mezilidských vztazích. Člověk prožívá vnitřní nestálost, která často způsobuje, že je k sobě samému pokrytecký. Mentální a emocionální rovina spolu často vedou boj, takže člověk určité věci někdy ví, zároveň však pociťuje něco jiného, co ho může vést směrem zcela jiným. Prožívá karmu týkající se lekce ve vyjadřování vnitřní svobody, kterou si do života přináší. Nesmí se nechat svázat snahou být neustále pro druhé i pro sebe srozumitelný. Svobodný duch nevypadá vždy srozumitelně, ani by neměl. Skutečnost je taková, že logické pokračování selského rozumu v člověku je spíše saturnský rys, omezovaný rigiditou řádu, disciplínou a směřováním k určitým cílům. Člověk s retrográdním Uranem však takovou karmu nežije. Protože chce prozkoumat svou vnitřní bytost podobně jako mnoho dalších oblastí vědění, na kterou lidstvo jako celek ještě nedosáhlo, jeho cesta je často dlouhá a klikatá. Vydává se touto cestou a hledá předpisy podle kterých funguje svět. Nicméně ví, že jeho hledání je nikdy nekončící proces, protože každý nový objev vede k další otázce. Dokáže být mimořádně šťastný, pokud se mu druzí nepokoušejí nutit takové vzory myšlení a chování, které už překonal. Nyní se již naučil nezávislosti a musí ji využít k znovuobjevení a pochopení důvodů, proč ji původně vlastně chtěl

Retrográdní Neptun


osobnost člověka s retrográdním Neptunem nechápou druzí lidé snadno. Jeho motivům chybí obecný základ, který by člověk u kořene každé motivace očekával. Namísto toho vibruje tento člověk podle "vyšší hudby", kterou slyší pouze on sám. Jeho počitky nepocházejí z materiální sféry, ale jsou přímým spojením s jeho duší. Dokáže být proto velmi duchovní, ale stará se málo o formální stránku ortodoxního náboženství. Může velmi milovat hudbu, nedokáže však v jejím rámci přilnout k nějaké určité člověkem vytvořené struktuře. Vnímá prakticky všechno, ale vztahuje své pocity mnohem méně k fyzické realitě než k vnímání kosmické reality. Ví toho mnohem více, než kdyby dokázal vložit do slov, protože i v tomto případě opět poznává omezující charakter jazyka, který je pouze dalším zformovaným mantinelem, spoutávajícím jeho nekonečné chápání. Vidí zdání a iluze, ve kterých žijí druzí a udělá proto nejlépe, pokusí-li se jejich vzdušné zámky nebourat a zároveň si uchová vnitřní pravdu kterou zná.


Karma spojená s retrográdním Neptunem
člověk s retrográdním Neptunem žije karmu týkající se toho, že se má naučit oddělit to, co je, v souvislosti s jeho ideály reálné a co pouze zdánlivě naplňuje jeho sny. Ví, co potřebuje, má však problémy najít to ve vnějším světě. Žije neustále jeden sen za druhým a často proto prožívá vysoký stupeň duševního napětí při útěku před domnělými stíny, honíce se přitom za nereálnými fantaziemi. Přesto však musí své ideály najít ve světě "bez formy", který ho tak silně přitahuje. Někdy dělá tu chybu, že projektuje minulé sny do současné situace. Znemožňuje mu to vidět jasně současnou realitu. Je vysoce intuitivní a prostřednictvím jednotlivých retrográdních fází je často schopen dozvědět se, jak situace dopadne dlouho před tím, než se do ní dostane. Dokud se však nenaučí zacházet s jemným tokem neptunské energie, který v sobě cítí, není pro něj snadné své intuici důvěřovat. Tito lidé se musí naučit integrovat své vnímání s ideály a sny, které si do tohoto života přinášejí. Namísto, aby se pokoušeli své počitky zkreslovat tak, že by současnost odpovídala minulosti, musejí si uvědomit, které části současnosti skutečně symbolizují karmicky nezavršené části minulosti


Retrográdní Pluto


člověk s retrográdní Plutem vnímá nemoci společnosti jako osobní důvod ke své vlastní transformaci. Ví, že svět změnit nemůže. Nicméně by to přesto chtěl, kdyby to bylo prakticky možné. Může však změnit svůj vnitřní svět, zpřetrhá-li všechny pouta, která ho svazují s tím, co není jeho čisté bytí. Je to proces který trvá mnoho let a někdy i mnoho životů. Na nejvyšší úrovni představuje skutečné vědomí Krista, jehož náplní je vnést čistou formu lásky na tuto zem. V menší míře a mnohem běžnějším jevem je nepřetržité eliminování všech faktorů, které brání pokroku duše a projevům ducha.
Člověk s retrográdním Plutem prožívá boj lidstva jako velmi osobní vnitřní boj. Cítí osobně potřebu překonat v sobě všechno to, co snižuje vědomí společnosti, ve které žije. Reaguje proto silně na neupřímnost, kterou si lidé vzájemně projevují. Bere ji jako osobní překážku vlastního pokroku. Musí se naučit trochu více oddělovat od návyků a způsobů chování jiných lidí, jejichž životy ve skutečnosti mají s jeho vlastní realitou pramálo společného.


Karma spojená s retrográdním Plutem
člověk s retrográdním Plutem prochází karmou týkající se prožívání kolektivních vědomí ve svém vlastním nitru. Cítí účinky myšlení světa a je si vědom vztahu mezi tímto myšlením a stavem světa v průběhu věků. Ne vždy vyjadřuje navenek co ví, a má sklon vidět ostatní lidi jako součást většího a obsažnějšího celku, spíše než jako jednotlivce. To, co dělá v osobním životě je mnohem méně důležité než to, co si o této činnosti myslí. Hodně času tráví ve svém vědomí a probírá se velkým množstvím pocitů, které v sobě zakouší. Duchovní růst umožňovaný retrográdním Plutem je omezován pouze vlastní vědomou myslí. Chce-li dokáže se tento člověk doslova povznést nad velikou část karmy celé lidské rasy. Zajímavé je, že odmítá-li se nad tuto karmu povznést, stejně pocítí nižší karmy lidí kolem sebe. Rozhodne-li se proto sám za sebe povznést, může skutečně začít žít Ježíšova slova "být v tomto světě, ale nebýt z tohoto světa". Aby toho dosáhl, prochází tento člověk během první poloviny života dočasnou izolací, dokud se nenaučí neosobně zpracovávat intenzitu světa, který vnímá kolem sebe, aby nakonec dosáhl bodu, kdy už v něm tento svět nepůsobí.

Retrográdní transpersonální planety heslovitě: retrográdní Uran může vést k vnitřnímu neklidu, který vede ke ztrátě zájmu o již dosažené, nebo k hlubokým posunům ve vědomí. Retrográdní Neptun může naznačovat naprostou destrukci vlastní osobnosti, nebo naopak splynutí s vesmírem. Retrográdní Pluto může vést k činnostem, které podvracejí dosud platný řád nebo systém hodnot.

Zdroj: M.Schulman- Karmická astrologie-retrográdní planety a reinkarnace, V.Sládeček-Karmická astrologie)


© 2022 Astrolog Věra Šourková
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky