Numerologie


Něco málo z historie Numerologie : za číslicemi se neskrývá jen pouhý pojem hodnoty a množství. Za zakladatele numerologie je považován řecký filosof, matematik a astronom Pythagoras, který žil okolo roku 500 před naším letopočtem. Platón přidal k Pythagorovu učení svou koncepci vesmíru a čísel. V Platónově pojetí jsou čísla vnímatelnou podobou neviditelného, k němuž se můžeme přiblížit pomocí dedukce.Platónova metafyzika našla pokračovatele v židovském tajném učení kabale, která zahrnuje soustavu šifrovaných zákonů o původu světa. Víra ve skrytý význam čísel sahá daleko do minulosti. Již obyvatelé Egypta a Mezopotámie jim připisovali hlubší význam v souvislostech s přírodními zákony. V 16. století vzniká kniha, která zahrnuje veškeré středověké vědění o číslech. Jejím autorem je Ital Pietro Bongo a kniha má název "Tajemství čísel" (Numerorum Mysteria). Agrippa z Nettesheimu se o číslech zmiňuje ve svém spisu Okultní filozofie (De occulta Philosophia). Slovo "numerologie" se však (v angličtině) poprvé objevilo až v roce 1911 s obecně rostoucím zájmem o okultní jevy. Nápadným shodám čísel věnoval velkou pozornost Sigmund Freud například v "Úvodu do psychoanalýzy" a řada dalších autorů

Základy Numerologie

1 - fyzické já

2 - psychické já

3 - duchovní já

4 - činnost fyzická, profese, zájmy, rozum

5 - společnost, vztah k ní

6 - poznání kosmické energie

7 - boj, překonávání překážek ,duchovní vývoj

8 - slast, pocity štěstí, radosti- druhá strana -touha po moci

9 - poznání ve smyslu sebe sama


Přiřazení planet

1 - Slunce - vnitřní já

2- Luna - citová oblast ve všech úrovních, mysl

3 - Mars - aktivita, agrese, láska a její síla

4 - Merkur- práce, dílo, činnost na fyzické úrovni

5 - Jupiter - štěstí, získávání hmotných prostředků

6 - Venuše - láska, erotika, sex, také majetek peníze

7 - Saturn - umění, mystika, osud

8 -Uran, Pluto - moc, vláda, rozhodné jednání, transformace

9 - Neptun - vnitřní bádání


Stručná charakteristika jednotlivých čísel

1 - začátky, aktivita, vůle, nezávislost, samostatnost, cílevědomost, pokrok, nadřazenost, vůdcovství, odloučenost

2- diplomacie, rovnováha, klid, laskavost, spravedlnost, protiklad, proměnlivost, vnímavost, intuice

3 - tvořivost, imaginace, čin síla, samostatnost, energie, přizpůsobivost, komunikace

4- pevnost, vytrvalost, pracovitost, prospěšnost, rozvaha, pravidelnost, systematičnost, strnulost

5 - proměnlivost, neklid, nejistota, nestálost, změny, nové myšlenky, objevy, svoboda

6 - soulad, klid, harmonie, vyrovnanost, spokojenost, snaha po dokonalosti, láska, krása, rodina, bohatství, oddanost, nejistota

7 - moudrost, přemýšlivost, jasný úsudek, dokonalost, bádání, inspirace, citlivost k druhým, zodpovědnost, rozhodnost ve všedním životě.

8 - vůdcovství, úspěšnost, vytrvalost, materiální úspěch, hledání rovnováhy, karma

9 - universum, idealismus, universální láska, pravda, vědění, odpovědnost k druhým, iluze


Co je základním kamenem Numerologického rozboru? Datum narození - to je to, co je nám dáno Vše má svůj význam - den narození - tzv. "Psychické číslo" - je to naše "psýché", i měsíc narození, rok narození, mezisoučet a samozřejmě výsledné "Životní číslo" (někdy nazývané jako osudové) -ukazuje to, co jsme se v současné inkarnaci přišli naučit každé číslo v datu narození má svůj význam - svůj význam má i větší množství určitého čísla i to, zda chybí nebo je v mřížce izolované. Čísla v mřížce tvoří tzv. Roviny - ty mají svou vypovídací hodnotu a zesilují "energii" čísel jež tuto rovinu tvoří. Numerologicky se dá "rozebrat" i naše jméno a příjmení (to má však menší vliv než datum narození). Můžeme si numerologicky rozebrat i adresu na které bydlíme či naše telefonní číslo případně číslo účtu :) Skrze numerologii můžeme rozpoznat v jakém životním cyklu se nacházíme, zjistit číslo osobního roku, osobního měsíce i číslo osobního dne


Jak se postupuje při numerologickém rozboru data narození?  Napíšeme si datum narození - např. 1.5.1991. Den narození -tzv.psychické číslo je č.1.. Měsíc narození je květen -č.5. rok narození- sečteme čísla roku narození dokud nezískáme jednomístné číslo 1991 - 1+9+9+1= 20 = 2+0= 2. číslo roku narození je č.2 - dále sečteme celé datum, abychom zjistila Životní číslo1+5+1+9+9+1= 26 = 8. Životní číslo je č. 8. Mezisoučet je 26. Zapisuji do mřížky všechna čísla včetně mezisoučtu (což je č.2 a č.6) i životního čísla č.8. Někdy můžeme mít i mezisoučty dva - např. nám vyjde mezisoučet 29 -po sečtení máme č. 11 a teprve po sečtení jedenáctky nám vyjde životní číslo 2. - do mřížky zapíšu čísla jak z prvního mezisoučtu (2 a 9) tak i čísla druhého mezisoučtu (dvě jedničky) a následné životní č. 2. Leckde se dočtete se číslo 11 (a číslo 22) je takzvané mistrovské číslo a nesčítá se. Pro mě je každé číslo mistrovské Základní čísla numerologie jsou 1 až 9. pokud se sejdou dva mezisoučty v datu narození každý mezisoučet má svůj význam - je rozdíl pokud je někdo životní č. 2 z mezisoučtu 20 či životní číslo 2 z mezisoučtu 11....a je toho mnohem více. .....


Numerologická kvalita čísel

Mentální čísla : 3,8,9

Vůdcovská čísla: 1,5,8

Citlivá čísla: 2,6, 7

Fyzická čísla: 4,7

Čísla s vysokou hladinou energie: 7,8,9

Duchovní čísla: 2,7,9 (a nula )


Mužský a ženský princip v Numerologii

Mužský- Jangový charakter mají lichá čísla - 1,3,5,7,9. Ženský, jinový charakter mají všechna sudá čísla 2,4,6,8

Jangová čísla

č. 1 symbolizuje nezávislost, samostatnost, hrdost a taktéž určitou sebestřednost, neochotu brát ohled na druhé, podřizovat jejich potřebám vlastní plány. Člověk pod vlivem č. 1 touží být vlastním pánem, nechce se na nikoho vázat. Potřebuje se seberealizovat v profesi

č.3 - trojka symbolizuje rozum, intelekt, analytické myšlení, komunikaci. Člověk pod vlivem č. 3 se rád věnuje studiu a vědeckému bádání - nejlépe z oblasti biologie, medicíny, matematiky, fyziky, práva, chemie či politologie. To, co ho zajímá ho plně pohlcuje- je schopen své profesi či svému koníčku věnovat velké množství času i financí. Osobnost pod vlivem č. 3 je přátelská, ale nerada se váže na jednoho člověka. S touto osobností nemá cenu pouštět se do slovních sporů, protože má vždy po ruce nějaký argument.

č. 5 - pětka symbolizuje cílevědomost, touhu po svobodě, nezávislosti, tvrdohlavost. Osobnost pod vlivem č. 4 miluje pocit svobody, nesnáší jakákoli omezení. V zaměstnání potřebuje být buď nadřízený nebo samostatně podnikat, nesnese když je kontrolován - což platí i v soukromém životě. Pokud je svým vlastním pánem jde si cílevědomě za svým a může dosáhnout velkých výsledků. Je schopen překonávat velké překážky.

č. 7 - sedmička symbolizuje citlivost, vnímavost, duševní sílu. Osobnost pod vlivem č. 7 většinou miluje cestování, poznávání cizích kultur a životních filosofií, rád zkoumá lidi a jejich myšlenky a názory. Potřebuje tělesné projevy citů - obejmutí, stisk ruky apod. Je také velmi tvrdohlavá a vše si musí vyzkoušet na vlastní kůži

č. 9 - symbolizuje moudrost, odpovědnost, inteligenci a toleranci. Osobnost pod vlivem č.9 je učitel, který rýd předává své vědomosti druhým a umí je nadchnout pro daný obor studia. Je to osobnost jež potřebuje mít svobodný prostor pro duševní a duchovní bádání - tento prostor ponechává i druhým. Ostatní učí jak mohou rozvíjet svou vlastní osobnost.

Jinová čísla

č. 2 - symbolizuje citlivost, skvělou intuici a vnímavost. Osobnost pod vlivem č. 2 se může zabývat léčením a léčitelstvím, má schopnost vcítit se do pocitů druhých, může být obdařena věšteckými schopnostmi, přitahují ji byliny a východní filozofie. Pokud se ve vašem datu narození objevují vícenásobné dvojky můžete se zabývat i psychologií a parapsychologií

č. 4 - symbolizuje pracovitost, perfekcionismus a kritičnost. Je to osobnost jež velice miluje své blízké ale klade na ně (i na sebe sama) veliké nároky a vysoké požadavky. Pro svou rodinu je schopna velkých obětí. Miluje přesnost, pořádek, výkonnost a kázeň. V hloubi duše touží po pochvale a přijetí, po lásce, po uznání. č.4 představuje snížené sebevědomí - sebedůvěru se člověk učí budovat.

č.6 - symbolizuje citlivost, vřelost, lásku ke kráse, k domovu, nesnáší nedorozumění a hádky - přo sporu většinou ustoupí proto může být zneužívaná druhými. Miluje vše krásné a má pozitivní vztah ke zvířatům.

č. 8 - symbolizuje inteligenci, smysl pro humor, vůdcovské schopnosti, logické uvažování, nezdolnost. Osobnost pod vlivem č.8 se nerada někomu podřizuje, spíše chce druhé vést. Pokud má pocit že jí nebo jejím blízkým bylo ublíženo neváhá se mstít. č. 8 je číslem zákona příčiny a následku - je velice citlivá na rovnováhu. Když tuto rovnováhu překročí případně když překročí "vyšší vesmírné zákony" odezva přichází poměrně rychle a "výživně". Potřebuje od druhých úctu a respekt.


 Vícečetná čísla v mřížce

Pokaždé když po sečtení data se objeví čísla jež se opakují (3 a více čísel), je třeba věnovat tomuto číslu pozornost. Jde o zvýšení energie dotyčného čísla, což může vyvolávat určitý tlak, hyperaktivitu a nepokoj. Porozumí-li člověk tomu, proč se mu to děje a naučí se s tím pracovat, tak se mu hodně uleví -musí se naučit odvádět přebytečnou energii pozitivním směrem a dosáhnout přirozené rovnováhy. Níže v textu je uvedeno jak to vypadá, když člověk nezvládá tuto energie případně když si ji neuvědomuje. Když s ní začne pracovat bude prožívat pozitivní stránku daných číselných vibrací

Vícečetná 1 (tři a více): přecitlivělost, útok jako nejlepší obrana, nedostatek sebedůvěry, agresivita, potlačování emocí (a příp.jejich negativní ventilování do nějaké závislosti)

Vícečetná 2 (tři a více): zvýšená intuice, zbystřená schopnost vnímání způsobuje zahlcenost z přijímaných informací, což může následně vyvolávat zlostné jednání, prudké výbuchy emoci, rozladěnost, nemoc

Vícečetná 3 (tři a více): mimořádně vysoká hladina mentální energie, která se může poměrně snadno změnit v energii nervovou. Mnohostranná nadanost, potřeba rozmanitosti, která v případě nenaplnění může vést ke střídání partnerů

Vícečetná 4 (tři a více): zvýšená zručnost a potřeba dokonalosti nejen u sebe. Tuto preciznost vyžaduje člověk i od svého okolí. Sklon k sekýrování, výbuchům vzteku, posedlost prací. Energie se ventiluje skrze sex. Nedostatek sebedůvěry, zranitelnost, potřeba stability, strach ze změn.

Vícečetná 5 (tři a více): velká vytrvalost a houževnatost, impulzivní jednání. Vše musí být podle vlastních představ. Nárůst odhodlání a citové intenzity. V dětství záchvaty vzteku. V dospělosti vztek může obracet dovnitř z čehož vzniká podráždění, panovačnost a nemoc.

Vícečetná 6 (tři a více): nedostatek sebedůvěry zde může vést k nevyužití vysoké inteligence a tvořivosti. Citlivost a zranitelnost. Bez opory trpí člověk úzkostí. Až postupem času si začíná uvědomovat, že má v sobě velkou sílu Klíčem k úspěchu je milující partner, rodina. Bez lásky je tento člověk ztracen a může upadat do závislostí

Vícečetná 7 (tři a více): jistotu člověk čerpá z neúnavné péče o druhé. Sklon k melodramatickému jednání. Citlivost, zranitelnost. Způsobenou křivdu si pamatuje ještě po letech. Silná intuice a léčitelský potenciál. Potřeba alternativního způsobu léčení a co nejzdravější způsob života. Ve vztahu se vznáší do nadoblačných výšin, aby se vzápětí propadal do nejhlubších propastí

Vícečetná 8 (tři a více) : vysoká energie, nezávislost a inteligence. Obratné zacházení s penězi. Velký postřeh pro detaily. Nikdy se nesmíří s ničím menším než s obrovským úspěchem (nedostatek ohleduplnosti). Citová manipulace

Vícečetná 9 (tři a více): bystré analytické myšlení, velkodušný zodpovědný člověk s tendencemi dělat vše důkladně, ale pomalu. Dokáže přispět moudrou radou, ale sám se svými radami neřídí. Při narušené rovnováze ho jeho mysl ovládá jako rozbitá gramofonová deska a vyvolává nespavost a výbušnost. Ve většině případů se člověk zdá navenek klidný, ale uvnitř skrývá velké napětí. Při výběru partnera bývá idealista, dává přednost trvalému vztahu.

Vícenásobná čísla v mřížce (tři a více čísel) z pohledu skvělé Numeroložky Šárky Sehnalové-Kalábové (citace z knihy Numerologie - cesta sebepoznání)

Vícenásobné jedničky v mřížce nás upozorňují, že je třeba více pracovat na vlastní osobnosti, protože je povýšeno naše ego, čímž se stupňuje naše citlivost, hůře vyjadřujeme vše, co nás tíží, co nás znepokojuje.

Vícečetné dvojky poukazují na to, že jsme přecitlivělí natolik, že partnerské vztahy a osobní problémy se pro náš stávají těžko řešitelné. Je třeba neobávat se požádat o pomoc někoho jiného (terapeuta) aby svým nezaujatým pohledem nám ukázal vlastní problémy z jiného úhlu pohledu. Tendence vyhledávat problémy tam kde vůbec nejsou

Vícečetné trojky poukazují na to, že naše tvořivost a obrazotvornost jsou na určité výši, ale naopak jsme zbytečně kritičtí, což nám může přivodit problémy v komunikací s okolím

Vícenásobné čtyřky v mřížce poukazují na puntičkářství a snahu po dokonalosti. Musíme se naučit akceptovat nedokonalost

Vícenásobné pětky poukazují na to, že se vznášíme až příliš vysoko v oblacích, máme mnoho emocí, velkou potřebu dobrodružství. Chce to občas umět trochu "přibrzdit" a vrátit se zpět do každodenní reality

Vícenásobné šestky- musíme se naučit dávat si pozor na tendenci obklopovat se věcmi, které nám sice působí radost ale na druhé straně nám to může působit problémy ve vztazích...touha po zajištění se může stát až obsesí

Vícenásobné sedmičky nás nabádají nad zamyšlením se nad našimi citovými vztahy- můžeme být sentimentální, vztahovační a labilní a mít tendenci k melodramatickému vystupování

Vícenásobné osmičky - pozor na neústupnost a touhu upoutávat pozornost. Vždy musí být podle našeho.

Vícenásobné devítky- musíme si dávat pozor na to, že naše představy nemusí být díky našim zvýšeným analytickým schopnostem vždy v reálu

Nula

v datu narození dodává nula životní energii sousednímu číslu a zvyšuje jeho sílu a potenciál. Záleží vždy na člověku samotném kdy a jak " se otevře" vyššímu učení (0 symbolizuje možnost duchovního pokroku).

Nula vedle 1 (10.den) posiluje a obohacuje originalitu a nezávislost

Nula vedle 2 (20.den) posiluje senzibilitu, intuici s potřebou harmonie, míru a spolupráce.

Nula vedle 3 (30.den) posiluje mentální vnímání, jehož výsledkem je pronikavá inteligence

Na konci každého desetiletí nula přidává další dimenzi toho kterého čísla


Základní čísla v numerologickém rozboru jsou ta, která bezprostředně vyplývají z data narození . Datum narození 1.1.1991 - základní čísla jsou čtyři jedničky a dvě devítky. Tato čísla představují nejsilnější vliv - 100%

Psychické číslo - den narození má 99% vliv.

Dny narození 1.-9.dně v měsíci symbolizují čisté vibrace jednotlivých dnů (tyto dny nemají doplňkové číslo)

Dny narození 10.-19.- se projevují velmi vysoké aspirace. Jednička působí silou vůle, inspirace, ctižádosti, nadšení, nezávislosti, originalitou a odhodláním. Pozitivní rozvoj těchto vlastností má velký význam, jinak se člověk stává sobecky a egocentrický. Na situace člověk nejdříve reaguje rozumově a je rozhodný.

Dny narození 20.-29. v těchto dnech převládají intuitivní vlohy. Na situace člověk nejdříve reaguje citově a teprve pak rozumově. Často bývá nerozhodný. Těžce snáší stres -ten mu způsobuje fyzickou nevolnost, pomoc pak může hledat v různých berličkách :alkohol, nikotin...)

Dny narození 30.-31. tyto dny člověka vybavují vysokou inteligencí, zvídavou myslí a tvůrčími schopnostmi. Přináší bohatou představivost- na situace reaguje především analyticky

Osobnost narozenou 1., 10., 19., 3., 12., 21., 5., 14., 23., 8., 17., 26., 9., 18. a 27.dne v měsíci nelze omezovat. To ji velmi ničí. Důvodem je silná vůdcovská nebo mentální energie základního (1,3,5 , 8 a 9) nebo doplňkového (1,3,5,8 a 9) čísla. Rozdíl mezi těmito lidmi odvozujeme z odlišné psychiky dané astrologickým vlivem a z ročníku narození

den 8.má zvláštní význam (vyžaduje udržení rovnováhy v duchovní a fyzické rovině). Dny 8., 17., 26. symbolizují karmu člověka. (není potřeba se č.8 bát, je to číslo prostě citlivé na rovnováhu a silně se pod vlivem tohoto čísla učíme a zákonu příčiny a následku

Životní číslo - se vypočítá za všech čísel data narození - jejich sečtením. Po získání mezisoučtu (někdy mohou být i dva mezisoučty) získáme jednomístné životní číslo (1 -9 ) mezisoučet je velmi důležitý, je směrodatný pro to, jaký člověk je, naznačuje co by člověk měl dělat- je směrodatný pro jeho životní orientaci. Životní číslo ukazuje co jsem se sem přišli naučit. Životní číslo má vliv 99%

Měsíc narození představuje psychiku člověka ovlivněnou konkrétním astrologickým znamením - trochu jinak se projevuje číslo měsíce 1 u Kozoroha a číslo měsíce 1 u Vodnáře atd.

Rok narození - sečteme ho dokud nezískáme jednomístné číslo - má vliv 75%

"Dvojčíslí"

pokud nám po součtu data narození před životním číslem "vyjde" mezisoučet, příp.dva mezisoučty ,z nichž je jeden tvořen dvojčíšlím (11, 22, 33, 44) naznačuje to, že nás čeká hodně práce, ale také .že se nabízí možnost výrazného úspěchu. Některé směry numerologie tato dvojčíslí již nesčítají a považují je za životní číslo (obzvláště tedy mezisoučty 11 a 22 ). Dvojčíslí jsou však natolik citlivá na rovnováhu, že jen málokterý člověk je schopen žít život ve vibracích tohoto dvojčíslí. Většinou tito lidé používají energii a "schopnosti" jak dvojčíslí tak výsledného životního čísla (11 - živ.2, 22- živ.číslo 4) např. Datum narození 10.12.1978= 29 = 11 = 2. Nebo 2.1.1972 = 22 = 4. Příp. 7.3.1967 = 33 = 6. Nebo 20.6.1944= 44 = 8. Klasický západní směr Numerologie pracuje se základními čísly 1 až 9.

11 - téma: jednota-poznání

jedenáctka má enormní sílu přijmout mnohé změny a měla by se rozhodně naučit pracovat se svou intuicí. Lidé s 11 jako mezisoučtem by měli pracovat na uskutečnění svých plánů, jinak se mohou stát labilními a vrtošivými. 11 jsou revoluční a stavějí vše na hlavu. Přílišná horlivost a idealismus mohou být rychle proměněny v egocentrismus. To může vést k tomu, že se vlastní talent nechá ležet ladem a člověk už nerozpozná, o co usiluje. 11 mají posílený nárok na osobnost, který se může ukázat v jejich autoritativním vystupování. Kreativita. Ve svém životě bude 11 postavena před mnoho různých komplikací. Pomocí nich můžete dospět a dosáhnout nových poznatků. Učte se být trpěliví a čiňte vlastní rozhodnutí. Pravděpodobně během života přijdete do styku s ezoterikou. Pokud se tak stane nechte se vést intuicí. Neobvyklé vás přitahuje se všemi průvodními jevy. Dobrá energetická ochrana je velmi důležitá, protože často od ostatních nevědomky přijímáte negativní energii. Můžete být inspirativním poradcem, pokud rozšíříte filosofický pohled na život a necháte se vést svým vlastním vnitřním světlem a Vyšším Já. Hledejte rovnováhu mezi materiálním a duchovním životem, protože to je vaším cílem. Vaše motto by mělo být "Miluje své bližní jako sebe sama" a "Zažít bezvýhradnou lásku"- to znamená odpouštět a promíjet. Převládající témata dvojčíslí 11 jsou láska k bližnímu a nezištnost právě tak jako život ve velkém společenství. V těžkostech se ocitáte v případě, pokud opomíjíte materiální život a stanete se výstředním snílkem anebo panovačným člověkem

Co se má 11 naučit? Odložit svůj strach stranou. Učit se žít v toleranci a pokoře a předávat svou lásku k bližnímu. Jít vědomou cestou od hlavy k srdci - pak může být vzorem pro mnohé lidi. Je třeba učit se trpělivosti.

Vhodné profesní zaměření: učitel, farář, teolog, psychoanalytik, psycholog, teolog, filosof, vědec, astronom, astrolog, sociální pracovník, žurnalista, redaktor

22 - téma: rozlišení-polarita

velká citlivost a intuice, uvědomění si vlastních snů, schopnost mimosmyslového vnímání, zvýšená schopnost přemýšlet, ochota pomáhat, přizpůsobivost. V negativu silné pochybnosti o sobě, deprese, syndrom pomáhat, tvrdohlavost, touha po moci, závislost

Člověk s mezisoučtem 22 by mohl spolu s Faustem zvolat "Dvě duše žijí,ach! V mé hrudi"- překážky tohoto dvojčíslí leží ve zvládnutí všech pochybností, strachů a zoufalství, váhavosti a přelétavosti. 22 mají výbornou schopnost uvažovat, rychle vnímat a oplývají nepřeberným množstvím nápadů. Umějí se výborně rozhodovat mezi iluzí a skutečností. 22 mají často pocit, že nestojí za to, aby byly oblíbené a odmítají proto nabízenou lásku. Touží po pevném místě v životě a jsou stále na cestě za hledáním sebe samých. Toto "hledání" s sebou přináší nebezpečí "závislosti". 22 mohou propadnout velikášství, které může zničit vše, co doposud vystavěly. Mají se proto naučit jednat uváženě.

Co se má naučit dvojčíslí 22: rozloučit se s důvěrnými, "starými" vzory, zanechat emocionální trauma, opustit zvolené, "vyšlapané" cesty a otevřít se novým zážitkům. Pustit veškeré případné pocity provinění nebo sebeodsuzování. Prožít vlastní ženskou stránku osobnosti. Aby, 22 uskutečnila své představy potřebuje houževnatost a disciplínu. Pomůže jí, když se naučí důvěřovat svým snům a vnitřním obrazům. 22 potřebuje mít svou víru a vnitřní svobodu nalezne v klidu a v meditaci. Vhodné profesní zaměření: diplomat, velvyslanec, podnikový poradce, manažer, nákupčí, učitel, organizátor veřejných prací, např. Ochrana životního prostředí, hledání náhradních energetických zdrojů, učitel jógy, cvičitel ve wellnes studiu nebo učitel sportu

33- téma: kreativita-radost ze života

velká kreativita a představivost, muzikálnost, silná vůle, léčivé schopnosti, schopnost vyjádřit se, nadání psát, velkorysost, úspěch, praktičnost, skromnost, dobrotivost a obětavost ideálům. V negativu umíněnost, marnivost, touha po tom, co člověk nemá, nesmyslné sebeobětování

když člověk s dvojčíslím 33 zapomene na své vlastní duchovní úkoly, může se stát závislý a ostatní se stanou závislými na něm. Pokud tento člověk dokáže žít život bez předsudků, udělá významný krok ve svém životě. Tato osobnost je velmi obětavá ke své rodině, přátelům a zaměstnání. Ráda se otevírá problémům ostatních - mnozí ji chtějí vylít své srdce, aby od ní obdrželi radu a pomoc. 33 stále více dává, než bere. S odhodlaností můžete prosadit své nápady a přání. Dívejte se přitom na vlastní sny a vize jako na pobídku a ne na standart. Při přemýšlení neposlouchejte pouze svou hlavu ale také srdce. Připusťte si pocity, otevřete se bližním a poslouchejte své mínění. Nenechte se ale přitom ovlivňovat. Učíte se ze zážitků a budete vytrvale a úspěšně pokračovat ve své životní cestě. 33 má silně rozvinutou potřebu chránit ostatní, mohou silně rozvinout svou intuici, rády žijí v přírodě a potřebují lásku a podporu. Mají také často vrozené umělecké nadání.

Co se má naučit dvojčíslí 33: následovat svou vrozenou kreativitu, objevit svůj mimořádný talent a nadání. Nechat ostatní žít jejich život. Být stále ve svém středu, uvádět do rovnováhy své myšlení a své činy. S energií, optimismem a nakažlivou radostí ze života může činit vlastní rozhodnutí a následovat své myšlenky, vize a sny. Žít svůj život ve spojení s přírodou a v okruhu svých známých. Vhodné profesní zaměření : umělecké obory (hudba, malířství, literatura...), lékař, léčitel, pečovatel, farář, soudce, advokát, učitel, duchovní vůdce, učitel autogenního tréninku, jógy a práce s energiemi

44- téma: stabilita-realizace

svědomitost, koncentrace, výdrž a disciplína v práci, uskutečňování nápadů, schopnost prosadit teorii v praxi, výkonnost a síla prosadit se, láska k přírodě. V negativu příliš velké pracovní nasazení, fixace, akurátnost ústící v pedanterii, tvrdošíjnost, problémy s penězi (buď rozhazovačnost nebo lakota), trvání na myšlenkových a systémových hodnotách.

Velká praktičnost a schopnost přemýšlet logicky. Také schopnost "vycvičit" si intuici, rozpoznat skutečné důvody a příčiny.

Co se má 44 naučit: s vlastnostmi jako obchodní nadání, ctižádost a touha po moci, tvrdošíjně stojí před velkými výzvami, úkoly a možnostmi. Trvalý úspěch, životní kvality a radost se dostaví, resp. Dvojčíslí 44 je bude schopno přijímat, pokud pozitivně prosadí svou energii. Vnitřní stabilita a vyrovnanost je posílena a podpořena. Je důležité mít od každého dost ale ne příliš. Upevnění starých dogmat a hodnoty překáží v rozvoji. Pocity by měly být brány v potaz a otázky objasněny. Je třeba poznat pravdu reality života, zasadit se za etiku a správnost - tím se obnoví Matka Země a lidstvo se může dále rozvíjet. Je důležité pracovat se svými smysly , naslouchat intuici a uskutečňovat své cíle. Vhodné profesní zaměření: stavební podnikatel, ředitel, vedoucí pracovník, průmyslník, hlavní účetní, kontrolor, zaměstnanec ve veřejných službách či zemědělec 
© 2022 Astrolog Věra Šourková
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky