Numerologie č.1

Životní číslo (někdy také nazvané osudové) 1 Životní číslo zjistíme když sečteme celé naše datum narození. Toto číslo ukazuje důležitý úkol našeho života, ukazuje to, co jsme se sem přišli naučit a co jsme přišli rozvíjet. Při analýze životního čísla je třeba přihlédnout především k mezisoučtu z něhož vzniká (a poté propojit s Psychickým číslem a numerologickou mřížkou) Životní číslo 1 přináší nezávislost, hlubokou touhu využívat svoji tvořivost k prosazování vlastních cílů, sebevědomí (respektive důležitost rozvoje sebevědomí). Osobnost pod vlivem čísla 1 ráda pracuje samostatně, spoléhá se sama na sebe a čas od času má potřebu stáhnout se do svého soukromí. Stále hledá nové možnosti a zážitky, je průkopníkem, vůdcem, umí řešit problémy. Pokud osobnost pod vlivem č.1 bude rozvíjet svou spiritualitu, může nalézt vnitřní zdroje tvořivosti. Pod vlivem č.1 se člověk učí nalézt vlastní individualitu a originalitu. Negativní stránkou č.1 může být silný egocentrismus a zahleděnost do sebe sama. Osobnosti pod vlivem č.1 však rády pomáhají ostatním - když to přeženou mají pocit, že jich samotných si nikdo nevšímá a v tomto případě jsou schopni veškerou pomoc druhým stopnout. Osobnost pod vlivem č. 1 může mít občas potíž vcítit se do druhých lidí (obzvláště když jí chybí č.2), může být sebestředná a příliš se izolovat od druhých. Taktéž se mohou objevit potíže v komunikaci s druhými - místo diskuze přichází vzteklé reakce, když druzí "nevytuší" přání jedniček a nezachovají se dle toho. Občas se najde životní jednička jež trpí nízkým sebevědomým a různými zábranami - cílem je naučit se důvěřovat sobě sama a objevit vlastní potenciál. Osobnosti pod vlivem č. 1 jsou velice tvořivé a dynamické. Ve vztazích je tato osobnost nezávislá - potřebuje partnera jež bude její nezávislost akceptovat a jež bude také velice silnou osobností. Číslo jedna ovlivňuje intelekt a mysl - mysl se musí neustále něčím zabývat, něco tvořit, přijímat nové informace - o idejích dokáže hovořit snadno, své city však většinou vyjadřuje těžce. Pod vlivem č. 1 může mít člověk tendenci si i ve vztazích vytyčovat termíny- dokdy s partnerem chodit, kdy spolu začít bydlet, kdy se vzít, kdy mít děti atd. Je možné že tuto osobnost v dětství silně ovlivňoval otec či jiný mužský vzor - je možné že se otec idealizoval či naopak, s otcem mohl být velice komplikovaný vztah. Osobnost pod vlivem č.1 si ve vztazích často "dořešuje" vztah s otcem. V sexuálním životě je tato osobnost velice vášnivá a jde "přímo k věci" Osobnost pod vlivem č. 1 většinou své emoce potlačuje, nebo naopak je přemrštěně vyjadřuje. Ze zdravotního hlediska je nejvíce citlivá je hlava, oči, nos, ústa, mozek. Možné jsou migrény. Také se může objevit tendence k nevyrovnané hladině cukru v krvi, potíže s nadledvinkami a zažíváním - důležité je naučit se přiměřeným způsobem vyjadřovat své emoce. Osobnosti pod vlivem č. 1 jsou rádi samostatní i profesně - rádi si vydělávají sami na sebe, potřebují mít citový vztah ke své profesi. Mohou být vůdci, průkopníky, vynálezci, sportovci či něco tvořit. Osobnosti pod vlivem č. 1 mají často pocit, že je okolí příliš nechápe a cítí se izolovaní Nejsilnější jsou osobnosti pod vlivem č. 1 jež se narodily v ohnivých znameních - Berani, Lvi a Střelci. Ohnivý živel koresponduje s kvalitami č. 1. Silní vůdci narozeni pod vibrací č. 1 bývají také Kozorozi a Štíři. Naopak osobnosti narození pod vibrací č. 1 ve znameních Raka, Ryb, Vah a Panny se většinou musí vlastní snahou dopracovat k sebe-důvěře a k samostatnosti a rozhodnosti. Cíl osobnosti pod vlivem č.1 : seberealizace vlastními silami, neočekávat pomoc od ostatních, nepodléhat rutině, spoléhat sama na sebe. Vlastnosti: vůle, odvaha, cílevědomost. Úskalí: egocentrismus, nadřazenost. 

Mezisoučty 19/10 = 1 : 1 symbolizuje Já, 9 symbolizuje moudrost a potřebu pomáhat. Devítka v tomto mezisoučtu ukazuje jak využít vrozenou moudrost a dát ji ku prospěchu ostatním a využít vlastní potenciál ke kreativní práci, ať již v oblasti poradenství, léčení nebo v oblasti služeb. Tato osobnost by postupně měla překonat menší sebedůvěru a naučit se uvolňovat vnitřní napětí. Díky své síle, citlivosti a výmluvnosti mohou tito lidé "okouzlit" druhé a stát se výraznými osobnostmi. Mohou své nadání nasměrovat k jakékoli kreativní práci, mohou z nich být talentovaní umělci, spisovatelé nebo pracovat v poradenských službách 

28/10 =1 : 2 symbolizuje cit a intuici, 8 materiální zaměření, sílu a logiku. Lidé, kteří jsou životními jedničkami jež vzniká z mezisoučtu 28 jsou zde proto aby se naučili propojit hmotný úspěch a tvořivou energii, aby tuto energii uplatňovali spolu s vrozenou intuicí ve službě ostatním a svou autoritou a soucitem ukazovali druhým směr. Leckdy mohla být kreativita těchto osobností v dětství potlačována - z toho mohou vzniknout potlačované emoce jež se somatizují  zejména v oblasti žaludku a zad. K dobrému využití potenciálu životní 1 je třeba najít rovnováhu mezi potřebou dvojky se přizpůsobit a dominancí osmičky.

37/10= 1: 3 symbolizuje komunikaci a tvořivost, 7 životní zkušenosti. Trojka svou otevřeností a sedmička se svou nedůvěřivostí zde mohou přinášet rozpolcenost, takže může trvat déle, než tyto osobnosti dokáží druhým důvěřovat a nalézt svou sebejistotu. K tomu bude potřeba i určité vnitřní práce na sobě, např.ve formě meditace, sebereflexe - což umožní později využít otevřenosti č.3 a najít v sobě její lehkost. To vše může být využito prostřednictvím umění a jakékoliv tvořivé práce např. v oblasti hudby, umění, vyučování atd.46/10=1 : 4 symbolizuje řád, 6 symbolizuje krásu a harmonii. Nejprve musí tato osobnost vybudovat pevné základy, najít v sobě řád čtyřky a využít vše v kombinaci s harmonickou 6 a její velikou potřebou dokonalosti a harmonie. Také bude třeba naučit se přijímat všechny "lidské" emoce, které může čtyřka potlačovat


Psychické číslo (den narození) 1

Psychické číslo je důležitý prvek data, je však třeba ho vnímat jako jednu z částí- další tvoří životní číslo a všechna ostatní čísla v datu. Číslo dne představuje silnou a prioritní vibraci data. Psychické číslo je naše vnitřní nastavení, jehož prostřednictvím reagujeme na životní situace.

Den narození 1 : Nezávislost: přímost v jednání, aktivita zaměřená na sebe, vůdčí schopnosti, nade vším potřebuje mít kontrolu. Negativní stránkou může být sobectví, zahleděnost do sebe, minimální schopnost vyslechnout ostatní (obzvláště pokud chybí v mřížce č.2 ), náladovost, panovačnost. Individualista, který část svého života skrývá před druhými a nerad se někomu zodpovídá. Když se zklame má velmi ztíženou schopnost milovat druhé. Vůdcovský a průkopnický potenciál, originalita, hrdost, ctižádost. Tvůrčí potenciál. Psychické jedničky jsou odhodlané, často rezervované, ale mají schopnost využít kouzlo své osobnosti. Originalita osobnosti, novátorský duch, průkopník. 

Den narození 10: Síla charakteru a vůle - nezávislost ustupuje, větší schopnost komunikace, větší schopnost naslouchat druhým než u "čisté" samotné 1. Pracovitý, zásadový, rezervovaný, uzavřený jedinec. Inteligence, emocionální síla, schopnost se ozvat. Může trpět pocitem izolace. Lidé narození 10.dne v měsíci mívají také umělecké cítění, designérské schopnosti. Pokud se v datu narození objevuje č. Nebo č.6 poukazuje na velké jazykové schopnosti, č.3 přináší i taneční vlohy. Velká síla vůle, tvrdohlavost. Někdy působí povýšeným dojmem (tímto postojem si chrání citlivé nitro). Pozor na používání "berliček" v podobě alkoholu či sedativ během psychicky náročných období- může se snadno vyvinout závislost

Den narození 19: Účastenství - neprojevuje se zde ego tak výrazně jako u čísla 1 a 10. U čísla 1 sobectví a u čísla 9 nezištnost a moudrost mohou vyvolávat napětí. Člověk může unikat i zhodnocení skutečného stavu situací. Větší nevyrovnanost než u čísel předchozích. Chápavý, moudrý a trpělivý člověk. Je ochranitelský a odpovědný a lidé ho často mohou žádat o pomoc. Devítka dodává jedničce filantropický náboj a zpomaluje její rozhodnost, navyšuje snivost a zbrklost. Přesto jsou 1 a 9 tak odlišné, že tito jedinci se sami v sobě těžko vyznají. Jde ale vždy o silné osobnosti, účelně a systematicky konající, s velkou mírou pochopení pro druhé, ale i pro sebe. Své ideály staví nad potřeby své i ostatních. Mívají vyhraněné názory a touží po dokonalosti. Mají v sobě výrazný vynálezecký a průkopnický potenciál. Často může trpět pocitem osamocení a izolace. Pozor na náladovost, žárlivost a panovačnost Den narození 28: rozpornost: číslo 2 přináší cit a intuici, číslo 8 sílu a energii-čímž může vznikat určitý konflikt. Cit převažuje nad rozumem. Často volí konflikt při prosazování svých cílů. Mírumilovný člověk - jedna jeho část touží po životním druhovi, druhá část po samostatnosti. Nesnáší omezení, citlivý, ale také tvrdohlavý jedinec jež se nenechá ničím zastrašit. Potřebuje rozhodovat sám za sebe. Někdy si připadá osamělý. Pokud nezvládá svou vysokou hladinu energie může být až agresivní ačkoli touží po míru a harmonii a agresi nesnáší. Velký smysl pro humor, schopnost propojit intuici s logikou. Schopnost obsáhnout velké množství informací a logicky si je utřídit. Stres těmto lidem neprospívá, ale bývají velmi houževnatí, vytrvalí a nebojácní. Schopnost zrealizovat vlastní touhy. Ze všech psychických jedniček mají největší předpoklady k úspěchu, musí však dobře ovládat svou impulsivnost a být skutečně nezávislí.


1 jak číslo měsíce nebo roku(leden, říjen, roky 1945,1954,1963.1972,1981 atd.-roky jež po sečtení dávají č.1)

Číslo měsíce hodně souvisí s astrologickým znamením a číslo roku je číslem doplňkovým - .lidé s jedničkou jako číslem měsíce nebo roku potřebují (a často vyžadují) ve svém životě určitou míru samostatnosti, úspěchu a volnosti. Mezi ostatními lidmi si často připadají osamocení a odcizení, a ať se druzí snaží sebevíc zapojit je do všemožných aktivit, zůstanou vlivem svého založení vždy uzavřenější než druzí lidé. Mají sklon zpočátku se držet zpátky a chvíli zpovzdálí přihlížet, než se něčeho zúčastní. Kvůli tomuto povahovému rysu připadá leckdy jejich okolí, že jsou příliš komplikovaní a je těžké jim porozumět, tím spíš ,že se čas od času potřebují stáhnout do ústraní a "dobýt si baterie". S tím se nedá nic dělat a je zbytečné se kvůli tomu s nimi hádat. K ničemu se nenechají donutit, i kdyby šlo o něco, k čemu původně směřovali sami, rádi totiž jednají vždy podle svého. Ve všem chtějí být "jedničky", ale v milostných vztazích především. Potřebují v životě, aby se "něco dělo", potřebují trochu toho vzruchu- když ho nemají, postarají se o něho sami . Jsou to lidé ctižádostiví a cíl dostat se v dané oblasti až na špičku ,dokáží sledovat velmi usilovně. Pokud zůstane zachována rovnováha, je to podivuhodná vlastnost, ale vždy se najde pár lidí, na které je třeba dávat si pozor (bývají to členové různých rad, právnické osoby a příslušníci menších asociací) jejichž ctižádost může být egocentrická. Pokud se osoba s číslem 1 jako číslem měsíce či roku pustí tou horší ze dvou možných cest, obyčejně to poznáte podle její náladovosti. Tito lidé také dokáží být velmi neurotičtí (č. 1 v jakékoli pozici -číslo roku, měsíce, či životní číslo). Jsou to osobnosti přímé a pokud jdou to správnou cestou jednají naprosto na rovinu.


Rozložení čísel v mřížce

na závěr numerologického rozboru se dělá celková analýza v níž se propojují jednotlivosti v jeden celek. Nelze tedy z pouhého vysvětlení jednoho políčka mřížky si udělat celkový obraz osobnosti - je to pouze jedna část...

číslo 1

1 -pokud se v políčku ocitne jen jedna jednička znamená to, že se jedná o osobnost, která vidí situaci jen z jednoho úhlu pohledu, která těžce vyjadřuje své pocity a jež bývá velice tvrdohlavá. Člověk s jednou jedničkou v mřížce dokáže udržovat své city hluboko v nitru natolik důkladně, že je pro něj většinou obtížné citový problém vůbec rozpoznat, natož teprve najít slova, kterým by ho vyjádřil. Nerad nad sebou ztrácí kontrolu. Silná stránka jedné jedničky spočívá v tom, že tento člověk v mnoha ohledech zůstává sám sebou, nenechá se nikým ani ničím ovlivnit, kráčí vytrvale svou vlastní cestou a dělá jen to, co sám chce

11- dvě jedničky v mřížce naznačují schopnost vyjádřit svoje pocity a také velkou potřebu tyto pocity sdělovat jiným. Schopnost podívat se na situaci či problém z obou stran. V partnerském vztahu je pro člověka se dvěma jedničkama důležité slyšet, co k němu partner cítí. Vyjímkou z pravidla zdá se bývají muži narozeni ve znamení Vah (24.9.- 23.10.) kteří mívají problémy vyjádřit svoje city i když mají v mřížce dvě jedničky

111 - tři jedničky v mřížce naznačují, že se jedná o rezervovaného člověka, který těžce vyjadřuje svoje city a pocity. Tito lidé nejsou jako lidé s jednou jedničkou, kteří své problémy zpravidla nedokáží rozpoznat a vynést je na světlo. Lidé se třemi jedničkami si existující problém zpravidla bolestně uvědomují, ale musí se s ním vypořádat ve svém vlastním čase a po svém vlastním způsobu. Tito lidé mají sklon dívat se na situaci nejprve ze svého vlastního pohledu, pak z pohledu toho druhého, jenže (a tady začíná jejich potíž) začnou ji posuzovat i ze třetího a čtvrtého hlediska. A právě v tom spočívá jejich problém. Nechtějí nikomu ublížit a všechna ta rozporná stanoviska v nich vyvolají naprostý zmatek, který je mentálně ochromí na řadu týdnů, než se jim podaří všechno si srovnat v hlavě - musí k tomu dospět ve svém vlastním čase a po svém vlastním způsobu. Lidé se třemi jedničkami mají tendenci svou citlivost skrývat.

1111 - čtyři jedničky představují člověka, který nedokáže vyjádřit svoje pocity, člověk který se snaží dosáhnout ve svém životě něčeho výjimečného, mívá vysoké ego a  je velice citlivý. Čtyři jedničky vytvářejí vysokou hladinu emocionální a nervové energie, která se projevuje v hluboce citlivé povaze těchto lidí. Jejich sebehodnocení bývá někdy nízké, takže si mnohdy berou to, co se jim řekne příliš osobně, často si něco špatně vyloží a začnou být velmi vztahovační. K úspěšnému vztahu s těmito lidmi, zprvu mnohdy ostýchavými, je zapotřebí hodně pochopení, povzbuzení a lásky. Ale když se naučí věřit si, mohou využívat své silné citlivosti ke prospěchu jiných a ke svému vlastnímu uspokojení. Pak bývají vřelí, oddaní a daleko vyrovnanější. Lidé se čtyřmi jedničkami cítí, že žádná slova nemohou vystihnout hloubku jejich citů, v nichž se často utápí natolik, že se snaží své emoce potlačit. Negativní energie se pak hromadí, až se nakonec provalí výbuchem agrese, zoufalství nebo slz - v tu chvíli tito lidé říkají věci, které si ve skutečnosti nemyslí. Je důležité umět projevit hněv, když ho člověk cítí, nebo se rozplakat, když mu je do pláče. Jakmile však takové výbuchy pramenící z ustavičné frustrace, z nemožnosti přiměřeně sdělit svoje pocity, objevují přehnaně často, tak je to známka bezděčného volání o pomoc. Člověk ,který se ustavičně utápí v emocích, je ve velmi nešťastné situaci, takže většinou tito lidé své emoce potlačují. Mají strach z toho, co přijde, když jim dají volný průchod. Negativní cyklus se bude znovu opakovat a vyvolávat nervové napětí a psychosomatické choroby, dokud se tito lidé nenaučí úspěšně komunikovat. Potom budou moci uvolnit emocionální energii, kterou v sobě uzavírali. K uvolnění tohoto typu energie výborně slouží různé tvořivé záliby, které umožňují vyjádřit pocity konstruktivním a neškodným způsobem. Citlivost mysli s sebou přináší i citlivost těla - lidé se čtyřmi jedničkami jsou vášniví i něžní milenci. Mnozí jsou však krajně žárliví a panovační. Dovedou být i agresivní, přelétaví nebo vypjatě emocionální. Příčina tkví ve vlastním pocitu nedostatečnosti, proto potřebují ujištění o tom, že jsou milovaní

11111 - pět jedniček má člověk, který bývá často hluboce citlivý, snaží se dosáhnout vnitřní harmonie, mívá nadání pro jazyky. Pět a více jedniček naznačuje nárůst emocionální energie, která se projevuje krajní přecitlivělostí člověka. Hloubka citů, které tito lidé prožívají je ještě větší u těch, kteří mají jedničky čtyři. Proto se tito lidé často uchylují k útoku jako k nejlepší formě obrany a ohánějí se příkrými slovy a výčitkami, v podvědomé snaze ranit dříve, než někdo zraní je. Jejich agresivita, která patří k negativním rysům vícečetných jedniček může být velice silná. Není to samozřejmě chování logické- tito lidé nestojí o to ubližovat druhým o nic víc než o to, aby někdo ubližoval jim. Pokud se jim podaří odvést přebytečnou energii někam jinam, vynikne jejich ohromné nadání k používání mateřského jazyka, ke zvládání cizích řečí i k tvůrčímu vyjadřování

111111 - šest a více jedniček hovoří o krajně vnitřní přecitlivělosti, velké samolibosti. Nutnost odvádět emocionální energii, sklon potlačovat city. Výrazná osobnost

Chybějící č. 1 - člověk musí nalézt tvořivé východisko, které mu pomůže vyjádřit hlubší city konstruktivním způsobem. Chybějící č. 1 se začalo "ukazovat" počátkem 21.století - naštěstí tito lidé mají v mřížce alespoň jednu dvojku- která naznačuje vnímavost vůči potřebám druhých lidí. Ve vědomé i nevědomé rovině tyto osobnosti nabízejí smíření, a pokud ze sebe vydají cokoliv co souvisí se smířením, porozuměním či láskou, vždy se jim to, co ze sebe vydají, několikanásobně vrátí. Samostatnost, síla vůle a sebeúcta budou postupně vzrůstat, pokud bude okolí tyto jedince podporovat. Tito lidé se musí naučit hospodařit nebo pracovat se schopností vyjádření vlastních pocitů. Není tu vazba na své ego.

Izolovaná 1 (v mřížce chybí č.2,4,5) - lidé s izolovanou 1 mají problém vyjádřit správně své pocity. Nehovoří rádi o tom, co cítí a často jsou proto druhými nesprávně pochopení. Mohou se projevovat výbuchy hněvu a pláče. Chybí spojení s oblastmi rozumu a emocemi- proto bývá pro tyto lidi tak obtížné zformulovat svoje city - často dochází k tomu že potlačená emocionální energie vyvolává napětí nebo fyzické potíže. Tyto problémy je možné řešit relaxačními technikami, tvůrčí činností, s pomocí odborného poradenství a různých kurzů, které lidem pomáhají vyznat se ve vlastních citech a logicky je zformulovat© 2022 Astrolog Věra Šourková
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky